Navigacija

prof. dr Jagoda Petrović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 401

051/304-029
lokal 401
Uža naučna/umjetnička oblast Teorija i metodologija socijalnog rada
Datum izbora u zvanje 15. septembar 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

PS1-USR3I Uvod u socijalni rad

Fakultet političkih nauka

SR-47 Teorije i modeli psihosocijalnog rada
SRS-44 Teorije i modeli psihosocijalnog rada
SRS-25 Teorije socijalnog rada
SR1-20 Teorije socijalnog rada
SRS-17 Uvod u teorije socijalnog rada
SR-24 Teorije socijalnog rada
SRS-37 Socijalni rad u zajednici
MSR-2 Savremene teorije i terapijski modeli u socijalnom radu
MSC-4 Medijacija u socijalnom radu
OSR-2 Teorije socijalnog rada
SR1-12 Uvod u teorije socijalnog rada
SR-59 Osnove medijacije
SRD-2 Savremene teorije socijalnog rada
SR-17 Uvod u teorije socijalnog rada
SR-39 Socijalni rad u zajednici

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Percepcija rukovodilaca centara za socijalni rad o metodu supervizije u socijalnom radu

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2014
  Autori Jagoda Petrović i Mira Ćuk
  Volumen XXI
  Broj 3-4
  Strana od 49
  Strana do 77
  Veb adresa http://www.socijalnamisao.rs/

  Percepcija rukovodilaca centara za socijalni rad o metodu supervizije u socijalnom radu

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2014
  Autori Mira Ćuk i Jagoda Petrović
  Broj 3-4
  Strana od 49
  Strana do 79

  Ka reafirmaciji naučnih metoda /Milosav Milosavljević, Socijalna istraživanja

  DOI 10.7251/POL1306309P
  Časopis Politeia
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Broj 6
  Strana od 309
  Strana do 314
  Veb adresa http://www.fpnbl.org/casopis/politeia_6.pdf

  Društveno uključivanje siromašnih – koncept za reafirmaciju socijalnog rada

  Časopis Politeia
  Godina 2012
  Autori Jagoda Petrović
  Volumen II
  Broj 3
  Strana od 73
  Strana do 88
  Veb adresa http://www.fpnbl.org/casopis/politeia_3.pdf

  Humanost – pokretačko svojstvo socijalnog rada

  Časopis SRPSKA VILA
  Godina 2012
  Autori Jagoda Petrović
  Volumen XVII
  Broj 35
  Strana od 192
  Strana do 199
  Veb adresa www.prosvjeta-bijeljina.org

  ČOVJEČNOST, HUMANOLOGIJA, RAZUM I OSJEĆAJNOST

  Časopis Revena
  Godina 2010
  Autori Jagoda Petrović
  Broj 1-2
  Strana od 233
  Strana do 237

  Obilježja reakcije sistema socijalne zaštite na problem društvenog uključivanja siromašnih u RS

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2010
  Autori Jagoda Petrović
  Broj 5-6
  Strana od 161
  Strana do 169

  Kratak osvrt na institucionalni sistem socijalne zaštite u BiH

  Časopis Aktuelnosti
  Godina 2009
  Autori Jagoda Petrović
  Volumen X
  Broj 1-2
  Strana od 75
  Strana do 77

  Integracija raseljenih lica u lokalnoj zajednici,

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2007
  Autori Jagoda Petrović
  Broj 55
  Strana od 39
  Strana do 59

  Socijalni grupni rad sa samohranim majkama

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2004
  Autori Jagoda Petrović
  Broj 42
  Strana od 107
  Strana do 139

Radovi sa skupova

  (De)konstrukcija socijalnih mreža u kontekstu prisilnih migracija u BiH

  Naučni skup Rizici, izazovi i bezbjednosne prijetnje sa težištem na Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu
  Publikacija Rizici i bezbjednosne prijetnje
  Godina 2015
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 231
  Strana do 239
  Veb adresa http://www.defendologija.com/

  Odgovor nauke socijalnog rada na izazove društvene tranzicije

  Naučni skup Doprinos nauke razvoju društava u tranziciji
  Publikacija Nauka, društvo, tranzicija
  Godina 2015
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 819
  Strana do 827
  Veb adresa http://www.defendologija.com/

  Modeli socijalnog rada kao podrška pojedincu i porodici (savjetovanje, model psihološke krizne intervencije)

  Naučni skup Seminar Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja
  Publikacija Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja, Banja Luka: Fakultet političkih nauka
  Godina 2015
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 92
  Strana do 105

  Porodična terapija u funkciji prevencije maloljetničke delinkvencije i recidivizma

  Naučni skup Resocijalizacija maloljetnih prestupnika i osuđenih lica u penalnim ustanovama
  Publikacija Resocijalizacija maloljetnih prestupnika i osuđenih lica u penalnim ustanovama
  Godina 2015
  Autori Jagoda Petrović, Ana Božić i Aleksandra Crnogorac
  Strana od 63
  Strana do 77

  Globalizacija i (de)humanizacija socijalnog rada

  Naučni skup Međunarodni naučni skup Globalizacija i suverenost – sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Publikacija Globalizacija i suverenost – sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Godina 2014
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 499
  Strana do 507
  Veb adresa http://www.defendologija.com/pdf/globalizacija-i-suverenost-bih.pdf

  Supervizija u socijalnom radu - cjeloživotno učenje iz iskustva

  Naučni skup Međunarodna konferencija o informacijskoj pismenosti na Zapadnom Balkanu, 11-14.06.2014.
  Publikacija Zbornik radova sa XI međunarodne konferencije o informacijskoj pismenosti na Zapadnom Balkanu
  Godina 2014
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 223
  Strana do 229
  Veb adresa http://www.kbbi.ba/

  Socijalna distanca – tihi govor mržnje

  Naučni skup međunarodnog naučnog skupa Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što boljeg etničkog pomirenja, dijaloga i tolerancije u Bosni i Hercegovini?
  Publikacija Kako prevazići govor mržnje -zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 348
  Strana do 358
  Veb adresa http://www.defendologija.com/pdf/kako-prevazici-govor-mrznje.pdf

  Medijacija u socijalnom radu u funkciji prevazilaženja vršnjačkog nasilja

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva),
  Publikacija Zbornik radova Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), ur. Mile Šikman, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović i Vesna Šućur-Janjetović

  Socijalna isključenost i trgovina ljudima kao posljedice BH migracija

  Naučni skup Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Publikacija Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 361
  Strana do 374

  Psihologija u praksi socijalnog rada

  Naučni skup Nauka i globalizacija
  DOI 10.7251/NSFF1301899P
  Publikacija Nauka i globalizacija
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 899
  Strana do 910

  Medijacija u socijalnom radu u funkciji prevazilaženja vršnjačkog nasilja

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasiljenasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva)
  Publikacija Zbornik radova Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), ur. Mile Šikman, Banja Luka, maj, 2013.
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 361
  Strana do 374
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Zbornik-Vrsnjacko-nasilje.pdf

  Socijalna isključenost i trgovina ljudima kao posljedice bh migracija

  Naučni skup Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Publikacija Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Jagoda Petrović
  Strana od 75
  Strana do 89

  Psihosocijalni aspekti društvene isključenosti siromašnih u Republici Srpskoj

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji
  Publikacija Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji - međunarodni tematski zbornik
  Godina 2012
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 446
  Strana do 462

  The Choice of Residence as a Factor of Social Integration of Displaced Persons

  Naučni skup Refugees and IDPs Scientific and Research Challenges and Perspectives
  Publikacija Refugees and IDPs. Scientific and Research Challenges and Perspectives
  Godina 2012
  Autori Jagoda Petrović

  Social Exclusion as a Consequence of Ethnic Migrations: Overview of Dimensions of Social Exclusion of Displaced Persons and Returnees in BiH

  Naučni skup Civil Society in Strengthening Social Inclusion
  Publikacija Civil Society in Strengthening Social Inclusion
  Godina 2007
  Autori Jagoda Petrović
  Strana od 155
  Strana do 169

Ostali radovi

  Social exclusion and human trafficking as consequence of Bosnia and Herzegovina migrations

  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Jagoda Petrović
  Strana od 184

Knjige

  Socijalno povjerenje među mladima u Republici Srpskoj

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-651-5-7
  Godina 2016
  Autori Ivan Šijaković, Jagoda Petrović i Biljana Kovačević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 150

  Prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim školama "Vratimo drugarstvo u razrede"

  Izdavač Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-2296-4 (EDC)
  Godina 2016
  Autori Nebojša Macanović i Jagoda Petrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 102

  Nemam, dakle ne postojim

  Izdavač Fakultet političkih nauka, Banja Luka
  ISBN 978-99955-70-12-5
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 298

  Ničiji ljudi

  Izdavač Socijalna misao, Beograd
  ISBN ISBN 978-86-82463-47-4
  Godina 2007
  Autori Jagoda Petrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 282