Navigacija

mr Valentina Topić Vučenović
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Farmakologija i toksikologija
Datum izbora u zvanje 10. septembar 2013.

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Ispitivanje efikasnosti inkapsulacije ketoprofena u poli(e–kaprolakton) nanočestice primjenom RP–HPLC metode

  Naučni skup Drugi kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Valentina Topić, Sonja Vučen, Luana Regina B. C. Mendes, Irena Kasagić-Vujanović i Žarko Gagić
  Strana od 120
  Strana do 122

  Outcomes assessment of the Bologna process at the Pharmacy department-University of Banja Luka

  Naučni skup 70th World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
  Godina 2010
  Autori Sonja Vučen, Nebojša Mihajlica, Valentina Topić i Relja Suručić