Navigacija

Ljiljana Suručić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C16HOS396 Organska hemija 1
1C07HOS400 Organska hemija 2
1C16HOS400 Organska hemija 2
1C07HOS445 Spektroskopske metode u organskoj hemiji
1C07HOS396 Organska hemija 1
1C07HOS884 Teorijska organska hemija