Navigacija

mr Ljiljana Suručić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.