Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Biljana Davidović Plavšić Medicinski fakultet Biohemija PDF
2. Danijela Kondić Poljoprivredni fakultet Posebno ratarstvo PDF
3. Darko Golić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
4. Dijana Simonović Arhitektonsko-građevinski fakultet Urbana kompozicija i urbanističko projektovanje PDF
5. Dimitrije Marković Poljoprivredni fakultet Zaštita biodiverziteta PDF
6. Dragan Unčanin Medicinski fakultet Interna medicina PDF
7. Dragica Aksić Arnautović Arhitektonsko-građevinski fakultet Zaštita i revitalizacija graditeljskog naslijeđa i Arhitektura srednjeg vijeka PDF
8. Dragica Panić Kašanski Akademija umjetnosti Etnomuzikologija - glavni predmet i Etnokoreologija PDF
9. Dragomir Kozomora Filozofski fakultet Dijalektologija i akcentologija i Savremeni srpski jezik 1  PDF
10. Duška Delić Poljoprivredni fakultet Zaštita hortikulturnih biljaka PDF
11. Duško Čuković Šumarski fakultet Dendometrija PDF
12. Duško Pevulja Filozofski fakultet Srpska književnost 19. vijeka PDF
13. Goran Latinović Filozofski fakultet Istorija Jugoslavije 1 i 2 PDF
14. Igor Vučković Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Košarka PDF
15. Kornelia Tanjga Filozofski fakultet Njemački jezik PDF
16. Lana Nežić Medicinski fakultet Farmakologija sa toksikologijom PDF
17. Ljiljana Aćimović Filozofski fakultet Njemačka književnost PDF
18 Ljiljana Tadić Latinović Medicinski fakultet Patološka anatomija PDF
19. Ljubica Jandrić Medicinski fakultet Epidemiologija PDF
20. Maja Mandić Filozofski fakultet Engleski jezik PDF
21. Margareta Skopljak Filozofski fakultet Metodika vaspitno obrazovnog rada 1 i Metodika vaspitno obrazovnog rada 2 PDF
22. Mijana Kuburić Filozofski fakultet Savremeni srpski jezik 3 i 4 PDF
23. Milica Balaban Prirodno-matematički fakultet Organska hemija PDF
24. Miodrag Simović Elektrotehnički fakultet Katedra za elektroenergetiku PDF
25. Miroslav Pranić Prirodno-matematički fakultet Numerička matematika PDF
26. Nataša Stojaković Medicinski fakultet Farmakologija sa toksikologijom PDF
27. Nebojša Trkulja Medicinski fakultet Hirurgija PDF
28. Nenad Ponorac Medicinski fakultet Fiziologija PDF
29. Predrag Rosić Medicinski fakultet Ginekologija PDF
30. Sandra Kosić Jeremić Arhitektonsko-građevinski fakultet Matematika 1 i2 PDF
31. Sanja Lovrić Filozofski fakultet Socijalna patologija PDF
32. Sanja Radičić Arhitektonsko-građevinski fakultet Javne zgrade PDF
33. Saša Čvoro Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonske konstrukcije i Instalcije PDF
34. Saša Vujnović Medicinski fakultet Radiologija PDF
35. Siniša Vidaković Akademija umjetnosti Istorija umjetnosti PDF
36. Slavica Gluvić Akademija umjetnosti Solfeđo i Metodika solfeđa PDF
37. Slobodan Simović  Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Sportski menadžment PDF
38. Slobodanka Prtija Filozofski fakultet Latinski jezika PDF
39. Sretenka Lukajić Poljoprivredni fakultet Agrometeorologija PDF
40. Tatjana Jovanović Cvetković Poljoprivredni fakultet Vinogradarstvo sa ampelografijom PDF
41. Vesna Babić Prirodno-matematički fakultet Hidrologija PDF
42. Vesna Ivanišević Medicinski fakultet Hirurgija PDF
43. Željana Jovičić Ekonomski fakultet Katedra za računovodstvo i poslovne finansije PDF
44. Zlatan Kovačević Poljoprivredni fakultet Botanika PDF
45. Zoran Maličević Poljoprivredni fakultet Poljoprivredne mašine PDF
46. Zoran Stanivuković Šumarski fakultet Šumarska entomologija PDF