Navigacija

Asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandra Grbić Medincinski fakultet Interna medicina PDF
2. Andrea Puhalić Filozofski fakultet Socijalni rad sa djecom i porodicom PDF
3. Biljana Bogićević Ekonomski fakultet Monetarne i javne finansije PDF
4. Biljana Rogić Poljoprivredni fakultet Osnove molekularne biologije PDF
5. Biljana Rogić Poljoprivredni fakultet Genetika i oplemenjivanje životinja PDF
6. Biljana Vranješ Mašinski fakultet Projektovanje sistema zaštite na radu i Tehnička zaštita životne sredine PDF
7. Boris Goronja Medincinski fakultet Interna medicina PDF
8. Boris Marjanović Prirodno-matematički fakultet Analiza 3 i Analiza 4 PDF
9. Branimir Nježić Poljoprivredni fakultet Zaštita voćaka i vinove loze PDF
10. Branka Poljašević Ekonomski fakultet Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment PDF
11. Danijela Jelić Filozofski fakultet Srpska književnost 18. vijeka PDF
12. Darija Jelić Arhitektonsko-građevinski fakultet Organizacija i tehnologija građenja PDF
13. Darko Ratković Filozofski fakultet Metodika nastave muzičke kulture PDF
14. Darko Todorović Arhitektonsko-građevinski fakultet Zgradarstvo PDF
15. Darko Todorović Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonske konstrukcije PDF
16. Dijana Štrikić Medincinski fakultet Socijalna medicina PDF
17. Đorđe Čekrlija Filozofski fakultet Psihologija ličnosti PDF
18 Dragan Vasiljević Elektrotehnički fakultet Katedra za elektroniku PDF
19. Draško Prtina Medincinski fakultet Fizikalna medicina sa rehabilitacijom PDF
20. Duška Gajić Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonska grafika i Arhitektonsko projektovanje PDF
21. Goran Anđić Medincinski fakultet Mikrobiologija sa imunologijom PDF
22. Goran Panić Filozofski fakultet Socijalni rad sa grupom PDF
23. Igor Paspalj Akademija umjetnosti Harmonija sa harmonskom analizom PDF
24. Igor Timarac Elektrotehnički fakultet Katedra za računarsku tehniku PDF
25. Irena Radman Medincinski fakultet Bolesti zuba - predklinika PDF
26. Jadranka Mirjanić Medincinski fakultet Interna medicina PDF
27. Jelena Marčeta Šumarski fakultet Organizacija šumarstva PDF
28. Kemal Hajvazović Elektrotehnički fakultet Katedra za opštu elektrotehniku PDF
29. Lidija Tomić Poljoprivredni fakultet Genetika  PDF
30. Maja Đilas Arhitektonsko-građevinski fakultet Enterijeri PDF
31. Maja Đilas Arhitektonsko-građevinski fakultet Javne zgrade PDF
32. Marijana Kapović Šumarski fakultet Pedologija PDF
33. Mihajlo Savić Elektrotehnički fakultet Katedra za računarsku tehniku PDF
34. Milica Erceg Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje i Savremena arhitektura PDF
35. Milorad Grujičić Medincinski fakultet Interna medicina PDF
36. Milorad Vujnić Medincinski fakultet Patološka fiziologija PDF
37. Mladen Knežić Elektrotehnički fakultet Katedra za elektroniku PDF
38. Nataša Pilipović Broćeta Medincinski fakultet Porodična medicina PDF
39. Nataša Popović Arhitektonsko-građevinski fakultet Organizacija i tehnologija građenja i Zemljani radovi i tuneli PDF
40. Nevena Todorović Medincinski fakultet Porodična medicina PDF
41. Ninislav Samardžić Arhitektonsko-građevinski fakultet Privredne zgrade i Poljoprivredne zgrade PDF
42. Ognjen Marić Prirodno-matematički fakultet Proceduralno programiranje PDF
43. Olja Grbić Filozofski fakultet Socijalni rad u zajednici PDF
44. Sandra Ljubojević Akademija umjetnosti Scenski govor PDF
45. Saša Jovanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Gimnastika PDF
46. Saša Nikolić Medincinski fakultet Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom PDF
47. Saša Vučenović Ekonomski fakultet Katedra za računovodstvo i poslovne finansije PDF
48. Slavica Tutnjević Filozofski fakultet Razvojna psihologija  PDF
49. Stevo Borojević Mašinski fakultet Projektovanjetehnoloških procesa i Proizvodni sitemi PDF
50. Suzana Savić Medincinski fakultet Porodična medicina PDF
51. Tanja Mišlicki Prirodno-matematički fakultet Nacionalna geografija PDF
52. Tatjana Đurić Medincinski fakultet Analitika lijekova PDF
53. Tijana Protić Arhitektonsko-građevinski fakultet Osnove urbanizma PDF
54. Tijana Protić Arhitektonsko-građevinski fakultet Privredne zgrade  PDF
55. Vanja Milašinović Ekonomski fakultet Katedra za kvantitativne analize i informatiku PDF
56. Velimir Blanić Akademija umjetnosti Gluma PDF
57. Vesna Šućur Janjetović Filozofski fakultet Socijalni rad sa pojedincem PDF
58. Vladimir Janjić Prirodno-matematički fakultet Struktura podataka i algoritmi PDF
59. Vladimir Stupar Šumarski fakultet Dendrologija PDF
60. Vojo  Radić Poljoprivredni fakultet Oplemenjivanje biljaka sa sjemenarstvom PDF
61. Žana Topalović Arhitektonsko-građevinski fakultet Hidrologija i Riječna hidrotehnika i melioracije PDF
62. Željko Ivanović Elektrotehnički fakultet Katedra za elektroniku PDF
63. Željko Sekulić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Fudbal PDF
64. Zorislav Zagorac Medincinski fakultet Fiziologija PDF