Navigacija

Docenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Jakovljević Medicinski fakultet Hirurgija PDF
2. Boro Zubović Akademija umjetnosti Muzički oblici i analiza muzičkog djela PDF
3. Božo  Krivokuća Medicinski fakultet Hirurgija PDF
4. Božo  Važić Poljoprivredni fakultet Opšte stočarstvo, Biološke osnove stočarske proizvodnje i Gajenje preživara PDF
5. Branko Predojević Prirodno-matematički fakultet Osnove atomske fizike i Fizika atoma i molekula PDF
6. Dragan Kostić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
7. Duško Vulić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
8. Goran Bošnjak Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Atletika PDF
9. Gorica Miletić Omčikus Akademija umjetnosti Grafika PDF
10. Jovan Ćulum Medicinski fakultet Hirurgija PDF
11. Ljiljana Topalić Trivunović Tehnološki fakultet Biologija i Mikrobiologija (Opšta mikrobiologija i mikrobiologija hrane) PDF
12. Ljubiša Preradović Arhitektonsko-građevinski fakultet Primjena računara PDF
13. Mićo Gaćanović Elektrotehnički fakultet Tehnika visokog napona PDF
14. Mihajlo Stojčić Mašinski fakultet Osnovi automatskog upravljanja PDF
15. Milan Simatović Medicinski fakultet Hirurgija PDF
16. Milan Skrobić Medicinski fakultet Nuklearna medicina PDF
17. Milanka Drinić Poljoprivredni fakultet Ishrana preživara i nepreživara i Osnovi ishrane domaćih životinja PDF
18 Milosav Đurđević  Mašinski fakultet Mašinski elementi PDF
19. Nela Rašeta Medicinski fakultet Patološka fiziologija PDF
20. Nenad Lučić Medicinski fakultet Ginekologija PDF
21. Radenko Zrilić Mašinski fakultet Projektovanje sistema mehanike prerade drveta PDF
22. Radivoje  Bratić Arhitektonsko-građevinski fakultet Korišćenje vodnih snaga i Hidrotehnički objekti PDF
23. Radomir Kametanović Medicinski fakultet Osnovi organeske hemije PDF
24. Sanja Sibinčić Medicinski fakultet Ginekologija PDF
25. Sanja Špirić Medicinski fakultet Otorinolaringologija PDF
26. Simo Vuković Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Sportski trening PDF
27. Siniša Zubić Elektrotehnički fakultet Katedra za elektroenergetiku PDF
28. Slaviša Jandrić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Biološka antropologija sa osnovama sportske medicine PDF
29. Slavica Sladojević Tehnološki fakultet Analitička hemija 1 i Analitička hemija 2 PDF
30. Slavica Vasiljević Ilić Filozofski fakultet Srpska srednjovjekovna književnost PDF
31. Slobodan K.Bijeljac Akademija umjetnosti Crtanje i slikanje PDF
32. Stoja Jotanović Poljoprivredni fakultet Reprodukcija domaćih životinja i Gajenje nepreživara PDF
33. Tatjana Bućma Medicinski fakultet Anatomija PDF
34. Tihomir Latinović Mašinski fakultet Elektrotehnika PDF
35. Timea Hotić Akademija umjetnosti Kamerna muzika PDF
36. Vanesa Kremenović Akademija umjetnosti Aranžiranje i Orkestracija sa muzičkim instrumentima PDF
37. Vaso Bojanić Tehnološki fakultet Organska hemijska tehnologija 2 (Petrohemijska industrija) PDF
38. Vladimir Turjačanin Filozofski fakultet Socijalna psihologija 1 i Statistika u psihologiji PDF
39. Zdravko  Kezić Medicinski fakultet Infektivne bolesti PDF
40. Živko Pejašinović Mašinski fakultet Mjerna tehnika PDF
41. Zoran Govedar Šumarski fakultet Uzgajanje šuma PDF
42. Zoran Vujković Medicinski fakultet Neurologija PDF