Navigacija

doc. dr Darko Paspalj
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Specijalno fizičko obrazovanje
Datum izbora u zvanje 27. oktobar 2016.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1SBORS Borilački sportovi
1NBSP1 Borilački sportovi I
1NBSP2 Borilački sportovi II

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16SVB Sportske vještine u bezbjednosti
OBK16SFO1 Specijalno fizičko obrazovanje 1 – opšti dio
OBK16SFO2 Specijalno fizičko obrazovanje 2 – posebni dio
OBK09SFO1 Specijalno fizičko obrazovanje 1
OBK09SFO2 Specijalno fizičko obrazovanje 2
OBK12SFO4 Specijalno fizičko obrazovanje 4
OBK12SFO3 Specijalno fizičko obrazovanje 3

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Značaj ravnoteže za izvođenje tehnike bacanja izbijanjem noge otpozadi

  DOI :10.5550/sgia.171301.se.PG
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2017
  Autori Darko Paspalj i Milan Gužvica
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 18
  Strana do 28
  Veb adresa dpaspalj@yahoo.com

  Primjena testova izdržljivosti u radu sa studentima Fakulteta bezbjednosnih nauka

  DOI 10.5550/sgia.161201.se.PG
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2016
  Autori Darko Paspalj i Milan Gužvica
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 40
  Strana do 51
  Veb adresa dpaspalj@yahoo.com

  Koordinacija i kvalitet usvojenosti osnovnih elemenata tehnike iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  Časopis Zbornik radova Evropskog defendologija centra
  Godina 2015
  Autori Darko Paspalj
  Volumen 3
  Strana od 1059
  Strana do 1068
  Veb adresa www.defendologija.com

  Predviđanje uspješnosti izvođenja odbrane od napada štapom odozgo na osnovu motoričkih sposobnosti studenata.

  Časopis Zbornik radova Evropskog defendologija centra
  Godina 2015
  Autori Darko Paspalj
  Volumen 3
  Strana od 1084
  Strana do 1095
  Veb adresa www.defendologija.com

  Efikasnost odbrane nakon različitih metodskih i trenažnih pristupa u uslovima maksimalne srčane frekvencije.

  DOI 10..7251/BPGRBL1215023G
  Časopis Bezbjednost, policija, građani
  Godina 2015
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina IX
  Broj 1-2/15
  Strana od 23
  Strana do 37
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Mentalna priprema u funkciji rješavanja problemskih situacija iz Specijalnog fizičkog obrazovanja.Godišnjak Evropskog Defendologija Centra

  DOI 796.8.015
  Časopis Godišnjak Evropskog Defendologija Centra
  Godina 2013
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina 2
  Broj 2
  Strana od 27
  Strana do 38
  Veb adresa www.defendologija.com

  Uticaj psiholoških karakteristika na efikasnost izvođenja odbrane od napada rukom.

  DOI 10.5550/SGIA.130902.SE.003P
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2013
  Autori Darko Paspalj
  Volumen 9
  Broj 2/2013
  Strana od 139
  Strana do 153
  Veb adresa www.SportLogia.com

  Razlike u efektima odbrane od napada štapom nakon različitih metodsko-trenažnih pristupa.

  DOI 10.5550/SP.5.2013.10
  Časopis Zbornik radova sa 5. međunarodnog kongresa Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2013
  Autori Darko Paspalj
  Volumen 5
  Strana od 94
  Strana do 104
  Veb adresa www.sportkon.com

  Različiti uticaj nekih testova motoričkih sposobnosti studenata i studentkinja Visoke škole unutrašnjih poslova na efikasnost izvođenja odbrane od napada štapom odozgo,

  DOI 10.5550/SP.5.2013.04
  Časopis Zbornik radova sa 5. međunarodnog kongresa Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2013
  Autori Darko Paspalj
  Volumen 5
  Strana od 29
  Strana do 41
  Veb adresa www.sportkon.com

  Polni dimorfizam antropološkog profila studenata Visoke škole unutrašnjih poslova u funkciji rješavanja problemskih situacija iz Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  DOI 10.7251/BPGBL3413167P
  Časopis Bezbjednost, policija, građani
  Godina 2013
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina IX
  Broj 3-4/13
  Strana od 167
  Strana do 180
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Razlike u stavovima studenata Visoke škole unutrašnjih poslova o nastavi Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  DOI 371.3:796:378.147
  Časopis t,policija, grašani
  Godina 2012
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina VIII
  Broj 3-4/12
  Strana od 107
  Strana do 120
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Razlike u nekim motoričkim sposobnostima studenata Visoke škole unutrašnjih poslova s obzirom na efikasnost izvođenja odbrane od napada štapom odozgo.

  DOI 796.015.132:572.7
  Časopis Bezbjednost,policija,građani
  Godina 2011
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina VII
  Broj 3-4/11
  Strana od 467
  Strana do 477
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Efekti različitih kontinuiteta nanstave na nivo usvojenosti tehnika padova, čišćenja i bacanja iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  Časopis Bezbjednost,policija, građani
  Godina 2010
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina VI
  Broj 3-4/10
  Strana od 513
  Strana do 522
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Procjena izdržljivosti u snazi studenata Visoke škole unutrašnjih poslova.

  Časopis Bezbjednost,policija, građani
  Godina 2010
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina VI
  Broj 1-2/10
  Strana od 313
  Strana do 323
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Uticaj motoričkih sposobnosti na efikasnost izvođenja tehnika bacanja iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  DOI 355/359
  Časopis defendologija
  Godina 2009
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina XII
  Broj 25-26
  Strana od 187
  Strana do 197
  Veb adresa defendo@blic.net,www.defendologija.com

  Latentne motoričke sposobnosti značajne za izvođenje tehnike čišćenja nastupajuće noge iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja

  DOI UDK:351.74
  Časopis bezbjednost,policija, građani
  Godina 2009
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina V
  Broj 1/09
  Strana od 173
  Strana do 185
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na efikasnost izvođenja tehnika bacanja izbijanjem noge od nazad iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  DOI UDK:351.74
  Časopis Bezbjednost, policija, građani
  Godina 2008
  Autori Darko Paspalj
  Volumen IV Godina
  Broj 2/08
  Strana od 195
  Strana do 208
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

Radovi sa skupova

  Fudbal kao izborni sport u programima fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama kao doprinos opštoj bezbjednosti u društvu

  Naučni skup Bezbjednost i sport
  DOI 978-99938-689-1-0
  Publikacija Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija BEZBJEDNOST I SPORT regionalna iskustva i perspektive
  Godina 2017
  Autori Milan Gužvica i Darko Paspalj
  Strana od 13
  Strana do 24
  Veb adresa Milan.Guzvica@fbn.unibl.org

Projekti

Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)

Opšti cilj projekta: Obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije. Posebni ciljevi projekta su: • Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posledica kako bi se definisale konkretne kompetencije budućih stručnjaka...

Broj projekta 8302101
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Fakultet bezbjednosnih nauka
Rukovodilac doc. dr Darko Paspalj
Projektni tim Milica Sikimić, ma
doc. dr Predrag Ćeranić
Slavica Maksimović
Radoslav Ivaniš
doc. dr Mile Šikman
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.09.2019.
Vrijednost projekta 158361.6 BAM