Navigacija

Željka Šajin
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 4. maj 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

AR112 Antički Rim
KIAR-16 Kulturna istorija Antičkog Rima
IG111 Istorijska geografija (opšta)
MIS15PBP Podunavske i balkanske provincije Rimskog Carstva
MIS15AEP Antička epigrafika
MIS15IDR Institucionalna, društvena i kulturna istorija starog Rima
KISG-16 Kulturna istorija Stare Grčke
IS111 Istorija starog Istoka
IS111-16 Istorija Drevnog Istoka
SGH-16 Istorija Stare Grčke i Helenizma
IAR112-16 Istorija Antičkog Rima
AG111 Antička Grčka i Helenizam