Navigacija

prof. dr Saša Šmulja
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-123
lokal 123
Katedre
 • Filološki fakultet -Studijski program: Srpski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšte studije književnosti (opšta književnost i komparativna književnost) vanredni profesor 3. septembar 2015.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MESKT Savremene književne teorije
MISKT Savremene književne teorije
MNJSKT Savremene književne teorije
MRJK19SKT Savremene književne teorije
MSKI Komparativna imagologija
MSSKT Savremene književne teorije
MSUNO Uža naučna oblast
MFSKT Savremene književne teorije
Akademske studije prvog ciklusa
09IIMAG Imagologija
09SIMAG Imagologija
09SKPJSK1 Komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti I
09SKPJSK2 Komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti II
09SPMK Postmodernistička književnost
12RUTK Uvod u teoriju književnosti
12SKPJSK1 Komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti 1
12SKPJSK2 Komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti 2
12SPK Postmoderna književnost
12STR Teorija romana
Akademske studije trećeg ciklusa
3GK Grad u književnosti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kritika potčinjavanja i porodičnog nasilja u pripovijetki ’Je li kriva sudbina?’ Ljubena Karavelova

  DOI 10.18485/knjiz.2018.8.8.1
  Časopis Knjiženstvo. Časopis za studije književnosti, roda i kulture
  Godina 2018
  Autori Saša Šmulja
  Broj 8
  Strana od 1e
  Strana do He
  Veb adresa http://www.knjizenstvo.rs/sr/casopisi/2018/zenska-knjizevnost-i-kultura/kritika-potcinjavanja-i-porodicnog-nasilja-u-pripovijetki-je-li-kriva-sudbina-ljubena-karavelova

  Poetika putovanja u djelu Antuna Gustava Matoša

  DOI 10.31902/fll.25.2018.9
  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2018
  Autori Saša Šmulja
  Broj 25
  Strana od 163
  Strana do 181
  Veb adresa http://www.folia.ac.me

  Pravaški ideološki diskurs Antuna Gustava Matoša (u svjetlu njegovoga odnosa prema Srbima)

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2017
  Autori Saša Šmulja
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 101
  Strana do 118

  „Prelomno vreme“ Antona Dončeva u kontekstu srpske književnosti

  Časopis Philologia mediana
  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja i Goran Dakić
  Volumen 8
  Broj 8
  Strana od 71
  Strana do 85

  Tuhaf vilajet. Percepcija Bosne i kulturalna interakcija u književnom djelu Ive Andrića

  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja
  Broj 5
  Strana od 43
  Strana do 69

  Literaturnata deйnost na Antun Gustav Matoš s ogled na kulturniя život v Evropa i v юžnoslavяnskite strani ot kraя na XIX i načaloto na XX vek

  Časopis Slavяnski dialozi: spisanie za slavяnski ezici, literaturi i kulturi
  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja
  Broj 16
  Strana od 132
  Strana do 149

  Antun Gustav Matoš o poeziji srpske moderne

  Časopis Serbian Studies Research
  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 87
  Strana do 103

  Pravoslavna duhovnost srpske književnosti (prikaz knjiga Davora Miličevića „U ogledalu srpskom“, Ranka Popovića „Paradoksi i molitve“ i „Rizničari i pamtitelji. Pravoslavna duhovnost srpske književnosti HH vijeka“ - više autora)

  DOI 10.7251/PNSJK0214131S
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2014
  Autori Saša Šmulja i Andreja Marić
  Volumen II
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 137

  Pravoslavna duhovnost i lirsko verujem u poeziji Desanke Maksimović

  Časopis Philologia mediana
  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja
  Broj 5
  Strana od 479
  Strana do 496
  Veb adresa http://www.academia.edu/4113683/Pravoslavna_duhovnost_i_lirsko_verujem_u_poeziji_Desanke_Maksimovi%C4%87

  O kritičkom izdanju Celokupnih dela Desanke Maksimović (prikaz)

  DOI 10.7251/FIL1206253S
  Časopis Filolog
  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja i Andreja Marić
  Broj VI
  Strana od 253
  Strana do 257

  Majsko veče s Goranom Petrovićem

  Časopis Filolog
  Godina 2011
  Autori Saša Šmulja i Andreja Marić
  Broj 3
  Strana od 232
  Strana do 237

  Intertekstualni aspekti zbirke poezije „Tražim pomilovanje“ Desanke Maksimović

  Časopis Filolog
  Godina 2011
  Autori Saša Šmulja
  Broj 3
  Strana od 97
  Strana do 108
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/1029/pdf

  Antun Gustav Matoš i srpska kultura

  Časopis Filolog
  Godina 2010
  Autori Saša Šmulja
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 99
  Veb adresa http://www.academia.edu/4388870/Antun_Gustav_Mato%C5%A1_i_srpska_kultura

  Antun Gustav Matoš i srpska književnost

  Časopis Književna istorija
  Godina 2010
  Autori Saša Šmulja
  Broj 142
  Strana od 579
  Strana do 596
  Veb adresa http://www.academia.edu/4388760/Antun_Gustav_Mato%C5%A1_i_srpska_knji%C5%BEevnost

  Od arheteksta ka prototekstu zbirke poezije „Kameni spavač“ Maka Dizdara

  Časopis RADOVI
  Godina 2006
  Autori Saša Šmulja
  Broj 9
  Strana od 161
  Strana do 172

  Novac i sveto: Sistem znakova u sistemu vrijednosti

  Časopis Književna istorija
  Godina 2004
  Autori Saša Šmulja
  Broj 122–123
  Strana od 243
  Strana do 255
  Veb adresa http://www.academia.edu/4114384/Novac_i_sveto._Sistem_znakova_u_sistemu_vrijednosti

  Bljesak bitinijske lune. O Svetom Savi u knjizi „Opsada crkve Svetog Spasa“ Gorana Petrovića

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2004
  Autori Saša Šmulja
  Broj 9–10
  Strana od 37
  Strana do 43

Radovi sa skupova

  Bogumilstvo i identitet u djelu Antona Dončeva i Maka Dizdara

  Naučni skup Multikulturalizъm i mnogoezičie, Trinadesetite meždunarodni slavistični četeniя
  Godina 2017
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 561
  Strana do 568

  Komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti između imagologije i istraživanja mentaliteta

  Naučni skup Výuka jihoslovankých jazyků a literatur v dnešní Evropě III
  Publikacija „Výuka jihoslovankých jazyků a literatur v dnešní Evropě III“, kolektivní monografie
  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 277
  Strana do 283

  Intermedijalni aspekti pjesničkog opusa Svetislava Mandića

  Naučni skup „Nauka i evrointegracije“
  DOI 10.7251/ZRNE1501379S
  Publikacija „Nauka i evrointegracije“, zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja i Andreja Marić
  Strana od 379
  Strana do 395

  „Morte a Venezia“ di Tomas Man e „Morte a Venedik“ di Meša Selimović

  Naučni skup Il sogno italiano, II Convegno internationale di Studi dell’AIBA
  Publikacija Atti del il II Convegno internazionale di Studi dell’AIBA, Lulu Press, NC, USA, 2013
  Godina 2013
  Autori Sanja Macura i Saša Šmulja
  Strana od 169
  Strana do 179

  Pravoslavna duhovnost i poetska fantastika u djelu Gorana Petrovića

  Naučni skup Nauka i tradicija
  DOI 10.7251/NSFF1307471S
  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 471
  Strana do 484
  Veb adresa http://www.academia.edu/4096649/Pravoslavna_duhovnost_i_poetska_fantastika_u_djelu_Gorana_Petrovi%C4%87a

  Intertekst zbirke poezije „Kameni spavač“ Maka Dizdara

  Naučni skup Slovo o Maku
  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 39
  Strana do 55
  Veb adresa http://www.academia.edu/4634076/Intertekst_zbirke_poezije_Kameni_spava%C4%8D_Maka_Dizdara

  Naučni i nastavni aspekti komparativnog proučavanja južnoslovenskih književnosti

  Naučni skup Výuka jihoslovankých jazyků a literatur v dnešní Evropě (Nastava južnoslovenskih jezika i književnosti u današnjoj Evropi
  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 111
  Strana do 118

  Kritička percepcija Bosne u djelu Ive Andrića

  Naučni skup Ivo Andrič i balkanskoto istoričesko bitie
  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 148
  Strana do 160
  Veb adresa http://www.academia.edu/5198941/Percepcija_Bosne_u_knji%C5%BEevnom_djelu_Ive_Andri%C4%87a

  Antun Gustav Matoš i srpska književna kritika

  Naučni skup Nauka i svet
  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 283
  Strana do 294

  Južnoslovenski gradovi u djelu Antuna Gustava Matoša

  Naučni skup Topografia tożsamości (Topografija identiteta)
  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 49
  Strana do 60

  Proces i preobražaj u romanu „Derviš i smrt“ Meše Selimovića

  Naučni skup Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnosti
  Godina 2011
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 59
  Strana do 72
  Veb adresa http://www.academia.edu/4144216/Proces_i_preobra%C5%BEaj_u_romanu_Dervi%C5%A1_i_smrt_Me%C5%A1e_Selimovi%C4%87a

  Dijalog sa tradicijom u zbirkama poezije „Tražim pomilovanje“ Desanke Maksimović i „Kameni spavač“ Maka Dizdara

  Naučni skup Tradicionalno i moderno u stvaralaštvu Desanke Maksimović (Desankini majski razgovori) - TEMATSKI ZBORNIK
  Godina 2008
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 165
  Strana do 190

  Kolektivno pamćenje u djelu Petra Kočića

  Naučni skup Petar Kočić danas - TEMATSKI ZBORNIK
  Godina 2007
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 101
  Strana do 118
  Veb adresa http://www.academia.edu/4162623/Kolektivno_pam%C4%87enje_u_djelu_Petra_Ko%C4%8Di%C4%87a

  Biblijski citati u zbirci poezije „Tražim pomilovanje“ Desanke Maksimović

  Naučni skup Zbirka „Tražim pomilovanje“ Desanke Maksimović - TEMATSKI ZBORNIK
  Godina 2007
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 211
  Strana do 224

Ostali radovi

  Filolog, broj 15, godina 8

  Godina 2017
  Autori Saša Šmulja

  Član Redakcije Zbornika Matice srpske za književnost i jezik

  Godina 2017
  Autori Saša Šmulja

  Međunarodne naučna konferencija „Jezik, književnost i popularna kultura“ Fakulteta za strane jezike Univerziteta Alfa BK

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja

  Umetnost i kontekst: religija u umetničkim delima (Simpozijum Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu)

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja

  Humanitaristikata – tradicii i perspektivi

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja

  Nauka i stvarnost

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja

  Philologia Serbica

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja

  Srbistika danas, broj 1, godina 1

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja

  Filolog, broj 14, godina 7

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja

  Filolog, broj 13, godina 7

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja

  Erotološko tumačenje Andrićeve umjetnosti

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 327
  Strana do 332

  Dijaloško čitanje Sapfine poezije

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 589
  Strana do 592

  O Satovima i nagradama

  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 84
  Strana do 89

  Recenzent u časopisu Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta (Novi Sad)

  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja

  Žene, rat, umetnost (Simpozijum Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu)

  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja

  Filolog, broj 12, godina 6

  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja

  Basara, anđeo atentata

  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 130
  Strana do 131

  Unde malum Filipa Davida

  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 441
  Strana do 445

  Petodinarke u opticaju

  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 181
  Strana do 184

  Srpski književni Vili Brant

  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 446
  Strana do 449

  Internacionalna tema i multikulturalni izazov srpske književnosti

  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 340
  Strana do 342

  Filolog, broj 11, godina 6

  Godina 2015
  Autori Saša Šmulja

  Recenzent u naučnom časopisu „Književna istorija“

  Godina 2014
  Autori Saša Šmulja

  Žene, rat, umetnost

  Godina 2014
  Autori Saša Šmulja

  Stručni ispiti

  Godina 2014
  Autori Saša Šmulja

  Gostujuća predavanja

  Godina 2014
  Autori Saša Šmulja

  Nauka i sloboda

  Godina 2014
  Autori Saša Šmulja

  Filolog, broj 9, godina 5

  Godina 2014
  Autori Saša Šmulja

  Filolog, broj 10, godina 5

  Godina 2014
  Autori Saša Šmulja

  Pravoslavna duhovnost srpske književnosti

  Godina 2014
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 131
  Strana do 137

  Nad celokupnim delom Desanke Maksimović

  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja

  Travnička hronika

  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja

  Ćopićevo modelovanje stvarnosti kroz humor i satiru

  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja

  Pravoslavna duhovnost srpske književnosti HH vijeka

  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja

  Filolog, broj 8, godina 4

  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja

  Filolog, broj 7, godina 4

  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja

  Diskusija sa savremenicima. Povodom 20. godina od smrti Desanke Maksimović

  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 15
  Strana do 16

  Povodom knjige Via Romana Vuka Draškovića

  Godina 2013
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 346
  Strana do 349

  Bosna, Evropa i Orijent u književnosti i kulturi

  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja

  Filolog, broj 6, godina 3

  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja

  Filolog, broj 5, godina 3

  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja

  Poetski duh filologa

  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 361
  Strana do 364

  O kritičkom izdanju Celokupnih dela Desanke Maksimović

  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 253
  Strana do 257

  Izvještaj o Praškom groblju

  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 152
  Strana do 156

  Basara danas

  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 358
  Strana do 362

  Komparatistika srodnih književnosti

  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 360
  Strana do 366

  Južnoslovenska književna razmeđa

  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 275
  Strana do 288

  Jedan pogled na Bel epok

  Godina 2011
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 44
  Strana do 47

  Kino-novela Gorana Petrovića

  Godina 2011
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 112
  Strana do 113

  Empathy for the Devil. Povodom novog izdanja romana Bajka Dobrice Ćosića

  Godina 2011
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 221
  Strana do 239

  Majsko veče s Goranom Petrovićem

  Godina 2011
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 232
  Strana do 237

  Vreme razdelno. Povodom dodjele NIN-ove nagrade Gordani Ćirjanić za najbolji roman u 2010. godini

  Godina 2011
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 249
  Strana do 269

  Antientitetsko i antiestetsko

  Godina 2011
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 230
  Strana do 232

  Folklor, poetika, književna periodika

  Godina 2010
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 687
  Strana do 697

  Srpsko književno i jezičko nasljeđe u Republici Srpskoj (BiH)

  Godina 2010
  Autori Saša Šmulja

  Nauka i nastava na univerzitetu

  Godina 2008
  Autori Saša Šmulja

  Mentalitet srpske književnosti

  Godina 2008
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 371
  Strana do 379

  Kritičko izdanje knjige pesama Tražim pomilovanje

  Godina 2006
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 455
  Strana do 459

  Jeres i tradicija

  Godina 2004
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 208
  Strana do 210

  Dnevnik književne negacije

  Godina 2004
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 367
  Strana do 368

  Imagološko tumačenje Bulatovićeve poetike

  Godina 2003
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 563
  Strana do 568

  Metajezička funkcija terminologije

  Godina 2003
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 149
  Strana do 153

  U matici svjetske komparatistike

  Godina 2003
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 145
  Strana do 148

  Madam De Lafajet kao mjerilo

  Godina 2003
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 223
  Strana do 224

  Tekst ljepote i pričanja

  Godina 2003
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 351
  Strana do 356

  Postmoderna romaneskna mapa

  Godina 2003
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 225
  Strana do 228

  Eksploatacija mita

  Godina 2003
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 217
  Strana do 220

  Mladićstvo genija semoljskog naroda

  Godina 2002
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 264
  Strana do 267

  Ukrajinsko poetsko samoodržanje

  Godina 2002
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 189
  Strana do 193

  Kontrapunkt u književnosti

  Godina 2002
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 215
  Strana do 216

  Hrist kao arhetip

  Godina 2002
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 203
  Strana do 206

  Satira na pola koplja

  Godina 2002
  Autori Saša Šmulja
  Strana od 186
  Strana do 188

Knjige

  Antun Gustav Matoš u srpskoj književnosti i kulturi

  Izdavač Filološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-58-32-1
  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 371

  Rizničari i pamtitelji /Pravoslavna duhovnost srpske književnosti XX vijeka/

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-16-1
  Godina 2013
  Autori Ranko Popović, Davor Miličević, Zorica Nikitović, Saša Šmulja i Jovan Delić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 382

  Poezija i prozba. Intertekstualni aspekti u zbirkama poezije „Tražim pomilovanje“ Desanke Maksimović i „Kameni spavač“ Maka Dizdara

  Izdavač Filološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-58-09-3
  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 218

Projekti

Književno-umjetničko djelo i zaostavština Svetislava Mandića

Projekat pod naslovom „Književno-umjetničko djelo i zaostavština Svetislava Mandića“ zamišljen je kao projekat od nacionalnog značaja. U ovom projektu planirano je obuhvatno istraživanje književnog i umjetničkog rada, te zaostavštine Svetislava Mandića (1921–2003). Istraživaćemo dosad neosvijetljene stilske aspekte njegovog lirskog opusa, koji karakteriše naglašena intermedijalnost...

Broj projekta 1251603
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Šmulja
Projektni tim Nermin Bahtić
mr Ana Velemir
Nedeljka Bjelanović
prof. dr Ranko Popović
mr Andreja Marić
mr Nina Govedar
Vanja Šmulja
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM