Navigacija

mr Dragana Blagojević
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Analitička hemija
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C16HOS413 Analitička hemija 2
1C16HOS412 Analitička hemija 1
2C16HEM007 Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
2C16HEM001 Naučno-istraživački rad u hemiji
1C07HOS412 Analitička hemija 1
1C07HOS431 Metode odvajanja i mikrometode
2C16HEM035 Alternativna goriva i maziva
1C16HOS1101 Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
1C07HOS413 Analitička hemija 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Determination of Titanium Dioxide Content in Bauxites Using X-ray Fluorescence Spectrometry by Fusion and by Pressing

  DOI http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2017.4098
  Časopis Acta Chimica Slovenica
  Godina 2018
  Autori Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Gordana Ostojić i Mugdin Imamović
  Volumen 65
  Broj 2
  Strana od 380
  Strana do 387

  Chemical-minerological characterisation of bauxites from different deposits

  DOI 10.7251/COMEN1401084O
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Gordana Ostojić, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Dragana Kešelj i Dragana Blagojević
  Volumen V
  Broj 1
  Strana od 84
  Strana do 94

  Crveni mulj, kao pigment u proizvodnji betonskih elemenata

  Časopis Reciklaža i održivi razvoj
  Godina 2013
  Autori Janko Mikić, Dragica Lazić, Jelena Penavin-Škundrić, Mitar Perušić, Dragana Kešelj, Dragana Blagojević i Gordana Ostojić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 18
  Strana do 25
  Veb adresa www.ror.tf.bor.ac.rs

  Karakterizacija mineralnih voda Vitiničkog kiseljaka i Kozluka

  DOI 10.2298/HEMIND101220017L
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2011
  Autori Dragica Lazić, Jelena Penavin-Škundrić, Ljubica Vasiljević, Slavica Sladojević i Dragana Blagojević
  Volumen 65
  Broj 3
  Strana od 263
  Strana do 270
  Veb adresa http://www.ache.org.rs/HI/

  Stability of tris-1,10-phenanthroline iron (II) complex in different composites

  DOI 10.2298/CICEQ100204028L
  Časopis CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY
  Godina 2010
  Autori Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Ljubica Vasiljević, Dragana Blagojević i Zoran Obrenović
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 193
  Strana do 198
  Veb adresa www.ache.org.rs/CICEQ

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2008
  Autori Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić i Ljiljana Vukić
  Volumen 62
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 30

Radovi sa skupova

  Ponašanje sadržaja natrijuma u hidratu i glinici u procesu proizvodnje glinice "Alumina" po Bayer-ovom postupku

  Naučni skup Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji
  DOI 10.7251/EEMSR15011099L
  Publikacija Zbornik radova, V međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Godina 2017
  Autori Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Dragana Blagojević, Radislav Filipović i Zoran Obrenović
  Strana od 1099
  Strana do 1107

  Ponašanje aluminijuma i natrijuma u uslovima luženja boksita različitog kvaliteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga XXXIX, Savremeni materijali, Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Stana Ristanović, Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Dragana Blagojević, Slavica Sladojević i Gordana Ostojić
  Strana od 291
  Strana do 302

  Sinteza vezivih materijala na bazi aluminatnog rastvora proizvodnje glinice

  Naučni skup Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji
  Publikacija Zbornik radova, III međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“, Jahorina
  Godina 2016
  Autori Janko Mikić, Dragica Lazić, Jelena Penavin-Škundrić, Dragana Kešelj, Dragana Blagojević i Gordana Ostojić
  Strana od 552
  Strana do 560

  Problematika upravljanja otpadom u fabrici glinice „Birač“ AD iz Zvornika sa komparacijom regulative upravljanja otpadom Republike Srpske i okolnih zemalja

  Naučni skup Reciklažne tehnologije i održivi razvoj
  Publikacija Zbornik radova, 7 Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, Soko Banja
  Godina 2012
  Autori Janko Mikić, Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Gordana Ostojić i Dragana Blagojević
  Strana od 76
  Strana do 82

  Optimizacija procesa kaustifikacije sode „Filtrata I“ iz procesa proizvodnje zeolita

  Naučni skup IX savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, IX Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Dragana Kešelj, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Ljubica Vasiljević i Dragana Blagojević
  Strana od 174
  Strana do 181

  Promjena sastava mineralne vode Guber-Srebrenica u zavisnosti od vrste ambalaže

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga XVII, Savremeni materijali, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Ljiljana Vukić, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević i Ljubica Vasiljević
  Strana od 193
  Strana do 202

  Ispitivanje kvaliteta mineralnih voda Vitiničkog Kiseljaka

  Naučni skup Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji
  Publikacija Zbornik radova, I međunarodni kongres “Inženjerstvo, materijali i menandžment u procesnoj industriji, Jahorina
  Godina 2009
  Autori Dragica Lazić, Nikola Drmonjić, Jelena Penavin-Škundrić, Ljubica Vasiljević, Dragana Blagojević, Radmila Macura i Branko Škundrić
  Strana od 548
  Strana do 551

  Stabilnost ortofenantrolinskog kompleksa gvožđa u različitim kompozitima

  Naučni skup Savremene tehnologije i privredni razvoj
  Publikacija Zbornik radova,VIII Simpozijum s međunarodnim učešćem „Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac
  Godina 2009
  Autori Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Ljubica Vasiljević, Dragana Blagojević i Zoran Obrenović
  Strana od 81
  Strana do 87

  Upravljanje kvalitetom mineralne vode Crni Guber Srebrenica

  Naučni skup Majska konferencija o strategijskom menadžmentu
  Publikacija Zbornik radova, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Zaječar
  Godina 2009
  Autori Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Jelena Penavin-Škundrić, Ljiljana Vukić, Ljubica Vasiljević, Radmila Macura i Branko Škundrić
  Strana od 600
  Strana do 607

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  Naučni skup Savremene tehnologije i privredni razvoj
  Publikacija Zbornik radova, VII Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac
  Godina 2007
  Autori Dragana Arežina, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić i Ljiljana Vukić
  Strana od 168
  Strana do 176

  Zavisnost sadržaja α-Al2O3 u glinici od parametara kalcinacije

  Naučni skup XLV Savetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija Knjiga radova, XLV Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad
  Godina 2007
  Autori Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Ljubica Vasiljević, Slavica Sladojević i Dragana Blagojević
  Strana od 224
  Strana do 227

Ostali radovi

  Promjena kvaliteta mineralnih voda Guber-Srebrenica pod različitim uslovima ambalažiranja i skladištenja

  Godina 2007
  Autori Dragana Blagojević