Navigacija

mr Dragana Blagojević
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Analitička hemija
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

2C16HEM007 Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
1C16HOS412 Analitička hemija 1
1C07HOS412 Analitička hemija 1
1C07HOS431 Metode odvajanja i mikrometode
1C16HOS413 Analitička hemija 2
1C07HOS413 Analitička hemija 2
2C16HEM035 Alternativna goriva i maziva
2C16HEM001 Naučno-istraživački rad u hemiji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Chemical-minerological characterisation of bauxites from different deposits

  DOI 10.7251/COMEN1401084O
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Gordana Ostojić, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Dragana Kešelj i Dragana Blagojević
  Volumen 1
  Strana od 84
  Strana do 94

  Crveni mulj, kao pigment u proizvodnji betonskih elemenata

  Časopis Reciklaža i održivi razvoj
  Godina 2013
  Autori Janko Mikić, Dragica Lazić, Jelena Penavin-Škundrić, Mitar Perušić, Dragana Kešelj, Dragana Blagojević i Gordana Ostojić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 18
  Strana do 25
  Veb adresa www.ror.tf.bor.ac.rs

  Karakterizacija mineralnih voda Vitiničkog kiseljaka i Kozluka

  DOI 10.2298/HEMIND101220017L
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2011
  Autori Dragica Lazić, Jelena Penavin-Škundrić, Ljubica Vasiljević, Slavica Sladojević i Dragana Blagojević
  Volumen 65
  Broj 3
  Strana od 263
  Strana do 270
  Veb adresa http://www.ache.org.rs/HI/

  Stability of tris-1,10-phenanthroline iron (II) complex in different composites

  DOI 10.2298 CICEQ100204028L
  Časopis CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY
  Godina 2010
  Autori Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Ljubica Vasiljević, Dragana Blagojević i Zoran Obrenović
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 193
  Strana do 198
  Veb adresa www.ache.org.rs/CICEQ

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2008
  Autori Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić i Ljiljana Vukić
  Volumen 62
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 30

Radovi sa skupova

  Ponašanje sadržaja natrijuma u hidratu i glinici u procesu proizvodnje glinice "Alumina" po Bayer-ovom postupku

  Naučni skup Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji
  DOI 10.7251/EEMSR15011099L
  Publikacija Zbornik radova, V Međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Godina 2017
  Autori Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Dragana Blagojević, Radislav Filipović i Zoran Obrenović
  Strana od 1099
  Strana do 1107

  Ponašanje aluminijuma i natrijuma u uslovima luženja boksita različitog kvaliteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga XXXIX, Savremeni materijali, Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Stana Ristanović, Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Dragana Blagojević, Slavica Sladojević i Gordana Ostojić
  Strana od 291
  Strana do 302

  Problematika upravljanja otpadom u fabrici glinice „Birač“ AD iz Zvornika sa komparacijom regulative upravljanja otpadom Republike Srpske i okolnih zemalja

  Naučni skup Reciklažne tehnologije i održivi razvoj
  Publikacija Zbornik radova, 7 Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, Soko Banja
  Godina 2012
  Autori Janko Mikić, Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Gordana Ostojić i Dragana Blagojević
  Strana od 76
  Strana do 82

  Optimizacija procesa kaustifikacije sode „Filtrata I“ iz procesa proizvodnje zeolita

  Naučni skup IX savjetovanje hemičara I tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, IX savjetovanje hemičara I tehnologa Republike Srpske, Tehnološki fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2010
  Autori Dragana Kešelj, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Ljubica Vasiljević i Dragana Blagojević
  Strana od 174
  Strana do 181

  Promjena sastava mineralne vode Guber-Srebrenica u zavisnosti od vrste ambalaže,

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, ISBN 978-99938-21-19-9
  Publikacija Knjiga XVII
  Godina 2010
  Autori Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Ljiljana Vukić, Jelena Škundrić, Slavica Sladojević i Ljubica Vasiljević
  Strana od 193
  Strana do 202

  Stabilnost ortofenantrolinskog kompleksa gvožđa u različitim kompozitima

  Naučni skup Savremene tehnologije i privredni razvoj
  Publikacija Zbornik radova,VIII Simpozijum s međunarodnim učešćem „Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac
  Godina 2009
  Autori Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojevic, Ljubica Vasiljević i Dragana Blagojević
  Strana od 81
  Strana do 87

  Ispitivanje kvaliteta mineralnih voda Vitiničkog Kiseljaka

  Naučni skup Inženjerstvo, materijali i menandžment u procesnoj industriji
  Publikacija Zbornik radova, I međunarodni kongres “Inženjerstvo, materijali i menandžment u procesnoj industriji, Jahorina, RS, BiH
  Godina 2009
  Autori Dragica Lazić, N Drmonjić, Jelena Škundrić, Ljubica Vasiljević, Dragana Blagojević, Radmila Macura i Branko Škundrić
  Strana od 548
  Strana do 551

  Upravljanje kvalitetom mineralne vode Crni Guber Srebrenica

  Naučni skup Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, ISBN: 978-86-80987-67-5
  Publikacija Zbornik radova,
  Godina 2009
  Autori Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Jelena Škundrić i Ljiljana Vukić
  Strana od 600
  Strana do 607

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  Naučni skup Savremene tehnologije i privredni razvoj
  Publikacija Zbornik radova, VII Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac
  Godina 2007
  Autori Dragana Blagojević, Dragana Arežina, Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Škundrić i Ljiljana Vukić
  Strana od 168
  Strana do 174

  Zavisnost sadržaja α-Al2O3 u glinici od parametara kalcinacije

  Naučni skup Savetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija Knjiga radova, XLV Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad
  Godina 2007
  Autori Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Škundrić, Ljubica Vasiljević, Slavica Sladojevic i Dragana Blagojević
  Strana od 224
  Strana do 227

  Zavisnost sadržaja α-Al2O3 u glinici od parametara kalcinacije

  Naučni skup XLV Savetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2007
  Autori Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Ljubica Vasiljević, Slavica Sladojević i Dragana Blagojević
  Strana od 224
  Strana do 227