Навигација

ОМЛД18БМИ - Биомедицинска информатика

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмМедицинско лабораторијска дијагностика
НазивБиомедицинска информатика
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОМЛД18БМИобавезан41П + 1В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
немаПрема Правилима студирања на I и II циклусу студија
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је да студент стекне знања и вјештине за: спровођење статистичких истраживања и њихову анализу у здравству и медицини, свакодневну употребу информационо-комуникационих технологија.
Исходи учења (стечена знања)
Након положеног предмета студент ће стећи знања из области дескриптивне статистике и вјештине за употребу: статистичких алата (SPSS и Excel); самостално спровођење истраживања и самостално вршење анализе истих; доноси закључке и прави презентацију резултата истраживања (PowerPoint и Word); примјени информационо-комуникационе технологије у свим областима здравства и медицине. Студент ће самостално моћи да креира, спроведе, прикупи, анализира и презентује податке које прикупи кроз истраживања уз помоћ наведених алата.
Садржај предмета
Увод у основно познавање рачунара (хардвер, софтвер). Основе рачунарских мрежа и Интернета. Примјена рачунара у здравству и медицини (обрада здравствених и медицинских података, медицински и здравствени информациони системи, медицинска и здравствена дијагностика, стандарди у здравственој и медицинској информатици, телемедицина и е-здравство). Увод у општу и здравствену статистику. Начини прикупљања података. Дескриптивна статистика. Узорачке дистрибуције. Интервали повјерења. Непараметарски тестови. Корелациона анализа. Тестирање статистичких хипотеза.
Методе извођења наставе
Настава се изводи у облику предавања, интерактивних вјежби, колоквијума, консултација и самосталног рада студента.
Литература
  1. Ловрић, М, Комић, Ј, Стевић, С. Статистичка анализа - методи и примјена (друго издање), Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2017.
  2. Прерадовић, Љ, Ђајић, В. Аналитичко-статистичке технике у савременим истраживањима, Архитектонско-грађевински факултет, 2011.
  3. Наставни текстови са предавања и вјежби који су доступни на веб сајту.
Облици провере знања и оцењивање
I колоквијум (20 бодова), II колоквијум (20 бодова), семинарски рад (5 бодова), присуство настави (5 бодова) и завршни испит (50 бодова).
Посебна назнака
нема