Navigacija

Vanredni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Milić Filozofski fakultet Posebna područja socijalnog rada PDF
2. Biljana Gavranović Akademija umjetnosti Večernji akt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 PDF
3. Branimir Kuljanin Filozofski fakultet Istorija političke i društvene filozofije PDF
4. Danko Brkić Akademija umjetnosti Slikarske tehnike i materijali 1, 2, 3 i 4 PDF
5. Danko Brkić Akademija umjetnosti Crtanje 1, 2, 5 i 6, Crtanje i Slikanje 1 i 2, Slikanje 1, 2, 3, 4, 5 i 6, Slikanje - izborni 1, 2, 3, 4, 5 i 6 PDF
6. Darko Gavrilović Filozofski fakultet Istorija Jugoslavije 1 PDF
7. Drago Todić Prirodno-matematički fakultet Regionalna geografije Afrike i Australike i Regionalna geografija Amerike PDF
8. Dragutin Mijatović Poljoprivredni fakultet Vinogradarstvo sa ampelografijom PDF
9. Draško Marinković Prirodno-matematički fakultet Geografija stanovništva - Demografija 1 i 2 i Demografija PDF
10. Gostimir Mikač Medicinski fakultet Citologija, histologija i Embriologija PDF
11. Ilija Kozar Filozofski fakultet Metodika fizičkog vaspitanja PDF
12. Jovo Ateljević Ekonomski fakultet Strategijski menadžment PDF
13. Ljiljana Vukić Tehnološki fakutet Principi zaštite okoline, Inženjerstvo u zaštiti okoline, Sistem za prečišćavanje otpadnih voda i muljeva i Projektovanje uređaja i postupaka u zaštiti okoline PDF
14. Marko Zeljković Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Teorija i metodologija sporta PDF
15. Mirjana Bukara Medicinski fakultet Fiziologija PDF
16. Momir Ćelić Elektrotehnički fakultet Numerička matematika PDF
17. Nenad Bojić Akademija umjetnosti Pozorišna i radio režija PDF
18 Nenad Suzić Filozofski fakultet Sociologija obrazovanja  PDF
19. Nenad Zeljić Akademija umjetnosti Grafika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i Grafika - izborni 1, 2, 3, 4 i 5 PDF
20. Petar Gvero Mašinski fakultet Pogonski materijali i Rashladni uređaji PDF
21. Predrag Dragosavljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziološka rekreacija PDF
22. Proko Dragosavljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Metodika sportskog treninga, Kondiciona priprema, programiranje i kontrola treninga i Teorija sportskih treninga PDF
23. Radoslav Gajanin Medicinski fakultet Patologija PDF
24. Rajko Gnjato Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje PDF
25. Ranko Cvijić Tehnološki fakutet Ispitivanja ležišta mineralnih sirovina, Ležišta mineralnih sirovina, Mala ležišta u mineralnoj ekonomiji i Metode ispitivanja mineralnih i tehnogenih sirovina PDF
26. Siniša Ignjatović Prirodno-matematički fakultet Matematička fizika 1, Matematička fizika 2, Matematička fizika 3 i Teorijska mehanika PDF
27. Slađana Mirjanić Prirodno-matematički fakultet Pravni aspekti zaštite životne sredine PDF
28. Slavica Grujić Tehnološki fakutet Senzorska analiza namirnica, Prehrambeni adidtivi i zakonski propisi i Kontrola kvaliteta namirnica PDF
29. Snežana Bijelić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Bazične motoričke aktivnosti PDF
30. Snežana Savičić Akademija umjetnosti Solo pjevanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i Metodika nastave solo pjevanja 1 I 2 PDF
31. Stojko Vidović Prirodno-matematički fakultet Molekularna biologija PDF
32. Zoran Arsović Filozofski fakultet Istorija filozofije i Ontologija PDF