Navigacija

mr Ljiljana Tankosić
viši asistent

Saradnik - II-5
Rudarski fakultet
052/241-660
Uža naučna/umjetnička oblast Priprema mineralnih sirovina
Datum izbora u zvanje 26. april 2018.

Predmeti

Rudarski fakultet

R1PPMS10 Projektovanje u pripremi mineralnih sirovina
R2TNEM Tehnologija nemetala
R1PMS Priprema mineralnih sirovina
R1MKCT14 Metode koncentracije
R2OKPUP Okrupnjavanje proizvoda u pripremi mineralnih sirovina
R1MKCT Metode koncentracije
R2PUG Priprema uglja
R2PMINMS Priprema metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina
R1MKCT10 Metode koncentracije
R2MIUPMS Mašine i uređaji u pripremi mineralnih sirovina II
R2SPPMS Specijalni postupci pripreme mineralnih sirovina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Comparative study of the mineral composition and its connection with some properties important for the sludge flocculation process-examples from Omarska mine

  DOI 10.3390/min8030119
  Časopis Minerals
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić i Zoran Nedić
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 1
  Strana do 19
  Veb adresa www.mdpi.com/journal/minerals

  Taloženje limonita i gline ležišta "Buvač" primjenom hidrolizovanih poliakrilamida

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Tankosić, Nadežda Ćalić i Milena Kostović
  Broj 1/2014
  Strana od 35
  Strana do 41

Radovi sa skupova

  Effect of various parameters on settling rate of limonite and clay from iron ore sludge

  Naučni skup XVII.Balkan Mineral Processing Congres
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Nadežda Ćalić, Milena Kostović i Svjetlana Sredić
  Strana od 101

  Particle size distribution of iron ore sludge determined by using different methods and iron content by size class

  Naučni skup VII Balkanski rudarski kongres
  DOI 10.7251/BMC170701129T
  Publikacija Book of Proceedings I
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, Zoran Nedić i Duško Torbica
  Strana od 129
  Strana do 141
  Veb adresa www.balkanmine2017.com

  Review and characterization of hidraulic transport of the Omarska mine till 2016.

  Naučni skup VII Balkanski rudarski kongres
  DOI 10.7251/BMC170701141B
  Publikacija Book of Proceedings I
  Godina 2017
  Autori Diana Bogdan, Ljiljana Tankosić i Duško Torbica
  Strana od 141
  Strana do 151
  Veb adresa www.balkanmine2017.com

  Particle size distribution of iron ore sludge determined by using different methods and iron content by size class

  Naučni skup 7 Balkan Mining Congress
  DOI 10.7251/BMC170701129T
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, Zoran Nedić i Duško Torbica
  Strana od 129
  Strana do 141

  Characterization of natural raw materials in the processing of iron ore from Omarska mine

  Naučni skup Mining and Geology Today
  DOI 10.25075/SI.2017.31
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić i Zoran Nedić
  Strana od 316
  Strana do 330

  Characterization of the sludge generated during the processing of iron ore in Omarska mine

  Naučni skup 6 International Symposium Mining and Environmental Protection
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić i Zoran Nedić
  Strana od 255
  Strana do 262

  Uticaj nekih disperzanata na flokulaciju limonitnog mulja

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara,tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Proceedings
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Sredić, LJiljana Tankosić i Milena Kostović
  Strana od 176
  Strana do 185

  Selective folocculation of limonite and clay by polyacrylamides

  Naučni skup XVI Balkan mineral processing congress Belgrade
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Tankosić, Nadežda Ćalić i Milena Kostović

  Istraživanja opasnosti od iznenadnih prodora vode u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji

  Naučni skup III Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Rudarstvo 2012"
  Godina 2012
  Autori Jelena Trivan, Dražana Tošić, Ljubica Figun i Ljiljana Tankosić
  Strana od 238
  Strana do 241

  Istraživanje opasnosti od iznenadnih prodora vode u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji

  Naučni skup III Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Rudarstvo 2012"
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Tankosić

  Flokulacija kao preduslov valorizacije limonita iz mulja

  Naučni skup Rudarstvo u budućnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nadežda Ćalić, Branka Vujin i Ljiljana Tankosić

  Mogućnost primjene trakastih transportera za transport krečnjaka sa PK Drenovača do otpremnog depoa

  Naučni skup VII Internacionalni simpozijum o transportu i izvozu
  Godina 2008
  Autori Ljubica Figun, Dijana Topić i Ljiljana Tankosić
  Strana od 148
  Strana do 153

  Procjena uticaja eksploatacije krečnjaka na životnu sredinu

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje iz oblasti rudarstva
  Godina 2007
  Autori Slobodan Majstorović, Ljubica Figun i Ljiljana Tankosić
  Strana od 47
  Strana do 52

  Analiza kvaliteta vode rijeke Sane na području opštine Prijedor u periodu od 1960. do 2005. godine

  Naučni skup Naučno-srtučni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine,Ekološka istina
  Godina 2007
  Autori Jelena Trivan, Ljiljana Tankosić, Dražana Tošić i Ljubica Figun
  Strana od 367
  Strana do 372

  Uticaj sitnih emitovanih čestica krečnjačke prašine na životnu sredinu u rudniku "Drenovača" i mogućnost njene valorizacije

  Naučni skup I okrugli sto sa međunarodnim učešćem-Zaštita životne sredine u industrijiskim područjima
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Tankosić, Jelena Trivan, Dražana Tošić i Ljubica Figun
  Strana od 166
  Strana do 174

  Deponovanje čvrstog otpada u opštini Prijedor i perspektive reciklaže

  Naučni skup I Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Tankosić i Ljubica Figun
  Strana od 261
  Strana do 268

  Prečišćavanje otpadnih voda na mokroj separaciji "Krupac"

  Naučni skup XIX Simpozijum o pripremi mineralnih sirovina
  Godina 2004
  Autori Željka Marin i Ljiljana Tankosić

  Evronorme u geotehnici

  Naučni skup Računarski integrisane tehnologije u industriji minerala
  Godina 2001
  Autori Mirko Šalović, Ratomir Popović i Ljiljana Tankosić
  Strana od 435
  Strana do 438