Navigacija

OA07MUA1 - Matematika u arhitekturi 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Matematika u arhitekturi 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07MUA1 obavezan 1 P + V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Osposobljavanje studenata za razumijevanje pojmova iz nastavnog plana, radi njihove primjene u stručnim predmetima.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sticanje osnovnih matematičkih znanja iz Linearne algebre, koja su neophodna za savladavanje i razumijevanje stručnih predmeta.
Sadržaj predmeta
Osnove računa sa iskazima i osnove teorije skupova; Permutacije, varijacije, kombinacije; Njutnova binomna formula; Pojam kompleksnog broja; Moavrova formula; Binomna jednačina; Pojam polinoma; Dijeljenje sa ostatkom; Bezuova teorema; Faktorizacija;Sistemi linearnihjednačina; Gausov algoritam; Matrice; Operacije s matricama; Invertiranje matrica i primjene; Definicija i osnovne osobine determinanti; Neke primjene determinanti; Kramerovo pravilo; Homogeni sistemi linearnih jednačina; Vektorski prostori; Prostori slobodnih vektora; Skalarni, vektorski i mješoviti proizvod vektora; Analitička geometrija u prostoru; Jednačina prave i ravni; Krive drugog reda; Površi drugog reda; Još neke površi.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, samostalan rad
Literatura
  1. M. Janjić: Matematika 1, drugo izdanje, PMF Banja Luka, 2000
  2. P.Miličić, M.Uščumlić: Zbirka zadataka iz više matematike 1, Naučna knjiga, Beograd, 1999.
  3. R.Kravarušić, M.Mijatović : Matematika - Zbirka zadataka, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2002.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave 5 Aktivnost na nastavi 5 Kolokvijum I 0-20 Kolokvijum II 0-20 Završni ispit 0-50
Posebna naznaka
Potrebno je da studenti pre dolaska na vežbe upoznaju problematiku koja se tretira na vježbama i to kroz prisustvo na predavanjima i proučavanje preporučene literature. Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% , za sticanje prava polaganja ispita, mora obnoviti slušanje predmeta.