Navigacija

Arhiva novosti

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama, članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/umjetničkog vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci i članova Senata VŠUP

Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci o imenov...

Na osnovu člana 4. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 01. decembra 2008. godine („Službeni glasnik BiH", - Međunarodni ugovori; broj 6/09) Ministarstvo civilnih poslova, objavljuje...