Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Tajane Serdar

DoktoratiEkonomski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakuteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 13/3.1849-IX - 12.3/13, a na osnovu člana 31. Pravilnika o naučnonastavnom radu za sticanje zvanja magistra i doktora nauka, te prijedloga Komisije za postdiplomski studij i doktorate, Nastavno-naučno vijeće na sjednici održanoj 11.09.2013. godine imenovalo je Komisiju za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije pod naslovom: "Izbor modela procjene vrijednosti preduzeća u uslovima krize i neaktivnog tržišta kapitala" kandidatkinje mr Tajane Serdar u sastavu:

1. Dr Dragan Mikerević, redovni profesor, uža naučna oblast: Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Goran Radivojac, vanredni profesor, uža naučna oblast Računovodstvo i revizija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Milorad Ivanišević, redovni profesor, uža naučna oblast Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

Komisija je detaljno razmotrila biografske podatke o kandidatkinji, njene stručne kvalifikacije, dosadašnji naučno-istraživački rad, objavljene naučne i stručne radove, ocijenila je originalnost, značaj i naučni doprinos istraživanja koje kandidatkinja namjerava provesti. Nakon razmatranja podobnosti kandidatkinje mr Tajane Serdar i teme sa naslovom "Izbor modela procjene vrijednosti preduzeća u uslovima krize i neaktivnog tržišta kapitala" Komisija u punoj međusobnoj saglasnosti podnosi Nastavno-naučnom vijeću Ekonomskog fakuteta

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Tajane Serdar