Navigacija

HORIZOH 2020 - Okvirni program za istraživanje i inovacije

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

"Horizon 2020 - Okvirni program za istraživanje i inovacije"

Gospođa Maire Geoghegan-Quinn, evropski komesar za istraživanje i inovacije, objavila je 21. juna 2011. godine, novo ime za budući EU program za finansiranje istraživanja i inovacija "Horizon 2020 - Okvirni program za istraživanje i inovacije".

Na snagu će stupiti 1. januara, 2014. godine, nakon završetka FP7, 31. decembra, 2013. godine."Horizon 2020 - Okvirni program za istraživanje i inovacije" je ne samo novo ime za isti okvirni program. To je naziv za novi, integrisani sistem finansiranja koji će pokriti sve vrste istraživanja i inovacija. Trenutno, finansiranje je osigurano kroz Okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP) i Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT). Ove različite vrste finansiranja će se objediniti na koherentan i fleksibilan način. Sredstva za istraživanje i inovacije će se jasnije usmjeriti na rješavanje globalnih izazova.

Više detalja možete naći na web stranici Evropske komisije:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/435&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr