Navigacija

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
 I   KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA:

      Na ŠUMARSKI FALULTETU, za nastavne predmete:

         1. Šuma i životna sredina – 1 izvršilac
         2. Šumarska pedologija – 1 izvršilac
         3. Šumarska ekoklimatologija – 1 izvršilac
         4. Šumarska biometrika – 1 izvršilac
         5. Dendrologija – 1 izvršilac
         6. Fitocenologija sa tipologijom – 1 izvršilac
         7. Svojstva drveta – 1 izvršilac
         8. Genetika sa oplemenjivanjem drveća – 1 izvršilac
         9. Šumarska etnomologija – 1 izvršilac
        10. Šumarska fitopatologija – 1 izvršilac
        11. Šumske kulture i plantaže – 1 izvršilac
        12. Šumske komunikacije – 1 izvršilac
        13. Prirast i prinos šuma – 1 izvršilac
        14. Dendrometrija – 1 izvršilac
        15. Uređivanje šuma – 1 izvršilac
        16. Lovstvo – 1 izvršilac
        17. Organizacija i ergonomija u šumarstvu – 1 izvršilac
        18. Ekonomika šumarstva – 1 izvršilac
        19. Zaštita šuma – 1 izvršilac
        20. Trgovina drvetom – 1 izvršilac
        21. Osnovi prerade drveta – 1 izvršilac
 
 
II KONKUR S ZA IZBOR SARADNIKA:

      Na ŠUMARSKI FAKULTETU, za nastavne predmete:

         1. Šumarska ekoklimatologija – 1 izvršilac
         2. Gajenje šuma – 1 izvršilac
         3. Šumarska fitopatologija – 1 izvršilac
         4. Šumske kulture i plantaže – 1 izvršilac
         5. Uređivanje šuma – 1 izvršilac
         6. Lovstvo – 1 izvršilac
         7. Ekonomika šumarstva – 1 izvršilac
         8. Osnovi prerade drveta – 1 izvršilac

 

Pod rimskim brojem I:

* ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
* izvod iz matične knjige rođenih,
* dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
* kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:

* ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor ,
* kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,
* izvod iz matične knjige rođenih.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu: za ŠUMARSKI FALULTET, Stepe Stepanovića 75, 78000 Banja Luka.
 

R E K T O R
Prof. dr Stanko Stanić