Navigacija

doc. dr Dragomir Jovičić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Organizacija i poslovi policije
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16ONP Organizacija i nadležnost policije
OBK16JVB Javna bezbjednost