Navigacija

doc. dr Dragomir Jovičić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
051/333-675
Uža naučna/umjetnička oblast Organizacija i poslovi policije
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16JVB Javna bezbjednost
OBK16ONP Organizacija i nadležnost policije
OBK12RPZ Rad policije u zajednici
OBK09RPZ Rad policije u zajednici
OBK09PLTK Policijska taktika
OBK09NRP Nadzor nad radom policije
OBK10NRP Nadzor nad radom policije
OBK09ONP Organizacija i nadležnost policije
OBK10PLTK Policijska taktika
OBK09JVB Javna bezbjednost