Navigacija

Stojanka Lužija, ma
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Nacionalna istorija
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

NS136 Nacionalna istorija od sredine 15. do početka 19. vijeka II
MIS15ISN Istorija srpskog naroda XV-XIX vijeka
MIS15BKN Bosanska Krajina u novom vijeku
MIS15SPB Sistem poreza na Balkanu XV - XIX vijeka
MIS15IOC Istorija Osmanskog Carstva
MIS15POC Pravni sistem, vjerske promjene i status nemuslimana u Osmanskom Carstvu
MIS15BHO Prostor Bosne i Hercegovine pod osmanskom (turskom) vlašću
MIS15IIO Izvori za istoriju Osmanskog Carstva i osnovi osmanske diplomatije
MIS15MBI Metodologija naučnih istraživanja balkanske istorije XV - XIX vijeka
MIS15BIV Balkanska istorija XV - XIX vijeka
MIS15VJZ Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini u novom vijeku
NS135 Nacionalna istorija od sredine 15. do početka 19. vijeka I

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Objavljeni izvori iz XVIII vijeka o Banjalučkom boju 1737. godine

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Stojanka Lužija
  Strana od 105
  Strana do 115

  Bilješke o dječijim zaraznim bolestima u "Ljetopisu" Mula Mustafe Bašeskije.

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Stojanka Lužija
  Strana od 61
  Strana do 67

  O pokušaju Srba da osnuju štediočku zadrugu u Dobrunu

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2016
  Autori Stojanka Lužija
  Broj 8
  Strana od 267
  Strana do 278

Radovi sa skupova

  Ibrahim Alajbegović Pečevija o položaju raje na ugarskom ratištu u vrijeme Dugog rata (1593-1606)

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017.
  Publikacija Banjaluči novembarski susreti/Rezimei
  Godina 2017
  Autori Stojanka Lužija
  Strana od 16

  Bečki list Neue Freie Presse o pitanju Bosne i Hercegovine na Berlinskom kongresu

  Naučni skup Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine
  Publikacija Zbornik radova Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine (Povodom 140 godina od podizanja ustanka), Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Stojanka Lužija
  Strana od 125
  Strana do 135

Ostali radovi

  Uticaj pokreta za crkveno-školsku autonomiju na formiranje srpske političke elite u pokrajinama Bosni i Hercegovini

  Godina 2017
  Autori Stojanka Lužija
  Strana od 119
  Strana do 128

Knjige

  Njemačke agrarne kolonije u Bosni i Hercegovini (1878-1914)

  Izdavač Art print
  ISBN 978-99955-90-18-5
  Godina 2013
  Autori Stojanka Lužija
  Tip knjige naučna knjiga