Navigacija

doc. dr Đorđe Raković
docent

lokal 138
Uža naučna/umjetnička oblast Građansko pravo i građansko procesno pravo
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2015.

Predmeti

Pravni fakultet

OS13NAP Nasljedno pravo
MS14OSP Ostavinski postupak
OS07NAP Nasljedno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Predmet legata u pravu Republike Srpske

  DOI 10.7251/GPF1404167R
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2014
  Autori Đorđe Raković
  Volumen 1
  Broj 36
  Strana od 167
  Strana do 185

  Legat realnog tereta i prava građenja u građanskom zakonodavstvu Republike Srpske

  DOI 10.7251/GPF1335203R
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Đorđe Raković
  Volumen 1
  Broj 35
  Strana od 203
  Strana do 219

  Testament sačinjen pred notarom

  DOI 10.7251/GPF1202252R
  Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
  Godina 2012
  Autori Đorđe Raković
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 252
  Strana do 262

  Ugovor o doživotnom izdržavanju

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2007
  Autori Đorđe Raković
  Volumen 1
  Broj 30
  Strana od 445
  Strana do 450

  Institut nasljeđivanja

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2007
  Autori Đorđe Raković
  Volumen 1
  Broj 41
  Strana od 389
  Strana do 401

Radovi sa skupova

  Ljekarska greška i odgovornost

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2009
  Autori Đorđe Raković i Mirko Raković
  Strana od 941
  Strana do 952

  Savremeni značaj ljekarske komore sa osvrtom na ljekarsku komoru Srbije

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2008
  Autori Mirko Raković i Đorđe Raković
  Strana od 387
  Strana do 394