Navigacija

Informacija sa 60. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 60. sjednici održanoj 18.05.2016. godine, verifikovao je mandate sljedećih članova Senata: prof . dr Rodoljuba Oljače, ispred Instituta za genetičke resurse; prof. dr Nikole Mojovića, ispred Pravnog fakulteta; prof. dr Srđana Dušanića, ispred Filozofskog fakulteta, te prof. dr Dragane Bašić, člana Senata ispred Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Istovremeno, na sjednici je izražena zahvalnost dosadašnjim članovima Senata prof. dr Živojinu Eriću, prof. dr Zoranu Arsoviću i prof. dr Gordani Čenić-Jotanović na svesrdnom doprinosi radu Senata i rješavanju pitanja koja su u nadležnosti ovog tijela.

Takođe, Senat je donio Odluku o prestanku funkcije prof. dr Milana Mataruge na poziciji prorektora za naučnoistraživački rad, budući da je prof. Mataruga u međuvremenu izabran za rektora Univerziteta.

Na istoj sjednici Senat je usvojio  Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu naučnom znanju. 

Istovremeno, nastavno-naučnim vijećima fakulteta/Akademije dat rok od 15 dana da dostave eventualne primjedbe na Prijedlog pravilnika o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Na sjednici je donesena Odluka  izmjeni Odluke o matičnosti fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke i oblasti, kao i Odluka o izmjeni Nastavnog plana i programa I ciklusa studija studijskog programa Ekonomija i poslovno upravljanje na Ekonomskom fakultetu. 

Nakon razmatranja Prijedloga Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta , donesena je odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Instituta za humanističke i društvene nauke kao podorganizacione jedinice Filozofskog fakulteta.

Takođe, donesena je odluka  o razrješenju i imenovanju rukovodioca studijskog programa Agrarna ekonomija i ruralni razvoj na Poljoprivrednom fakultetu, kao i Odluka o imenovanju rukovodioca studijskog programa Grafičko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu. 

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na svojoj 60. sjednici donijelo više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom, Mašinskom, Poljoprivrednom, Prirodno-matematičkom, Filozofskom, Filološkom Šumarskom i Fakultetu političkih nauka. 

Takođe, doneseno je više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na: Ekonomskom, Medicinskom, Poljoprivrednom i Filozofskom fakultetu, kao i odluke o  davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Pravnom, Tehnološkom, Filozofskom i Filološkom  fakultetu.

Senat  je na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta, donio odluku da se  dr Eriku Freru, profesoru Visoke škole za ekonomiju i menadžment FOM iz Esena, Njemačka, dodjeli zvanje počasni doktor nauka.

Na sjednici je donesena i Odluka da se rukopis „Organizacija i menadžment“, autora doc. dr Zorane Tanasić, doc. dr Gorana Janjića i prof. dr Miroslava Bobreka, objavi kao univerzitetska nastavna literatura.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog dopune Sporazuma o saradnji između Državnog instituta za ruski jezik „A.C. Puškin“, Moskva (Ruska Federacija) i Univerziteta u Banjoj Luci, kao i Prijedlog NNV Rudarskog fakulteta o organizovanju instruktivne nastave iz matematike i fizike.

Senat je, nakon razmatranja  Rješenja Prosvjetna inspekcija od 08. 04. 2016. godine u vezi sa konkursnom procedurom za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Psihijatrija, donio odluku da se postupi u skladu sa istim. 

Zahtjev  Borjana Mitrovića za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci od 24.12.2015. godine je odbijen.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5380/logo-unibl-1.jpg