Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Željka Vukića

DoktoratiFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Na osnovu člana 71. stav 7. tačka b Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) te člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavo-naučno vijeće na 20. redovnoj sjednici održanoj 09.06.2015. godine, donijelo je Odluku o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze pod naslovom „Relacije različitih modela hoda uz nagib sa funkcionalnim sposobnostima i morfološkim karakteristikama“ kandidata mr Željka Vukića. Odlukom br. 11/3.733-2/15 imenovana je Komisija u sljedećem sastavu:

1. Dr Milomir Trivun, vanredni profesor, uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke, predmet Aktivnosti u prirodi, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – predsjednik,
2. Dr Aleksandar Jakovljević, vanredni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, predmeti: Sportska medicina, Prevencija sportskih povreda, Ishrana u sportu i Suplementacija u sportu. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, – član,
3. Dr Vladimir Jakovljević, docent, uža naučana oblast Kineziologija u sportu, predmeti: Vježbe oblikovanja, Bazični sportovi, Atletika – izborni, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci – član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Željka Vukića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4512/ffvis.jpg