Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Renata Hadžić

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), člana 54.Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na VI redovnoj sjednici održanoj 16.06.2015.godine,donijelo je odluku broj: 18/3.515/2015, o imenovanju Komisije za ocjenu podobosti teme i kandidata mr Renate Hadžić, za izradu doktorske teze, pod nazivom: „Analgetici i skale bola u Hitnoj pomoći Banja Luka, u sastavu:

1. Dr Momir Mikov, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakokinetika i klinička farmacija, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu,
2. Dr Velibor Vasović, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakologija i toksikologija, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu,
3. Dr Peđa Kovačević, docent, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Renata Hadžić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4432/medicinski-fakultetST.jpg