Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktroske teze mr Srđana Rajčevića

DoktoratiPravni fakultet

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata prijavljene doktorske disertacije pod nazivom „Pravni aspekti nastanka, upotrebe i prometa softvera“, kandidata mr Srđana Rajčevića, napisala je komisija imenovana na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta u Banjoj Luci održanoj dana 23.04.2015. godine u sastavu:

1. Dr Radovan Vukadinović, predsjednik, uža naučna oblast: Meuđunarodno poslovno pravo, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, predsjednik,
2. Akademik dr Mirko Vasiljević, uža naučna oblast: Poslovno pravo, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član,
3. Prof. dr Dušan Popović, uža naučna oblast: Pravo intelektualne svojine, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktroske teze mr Srđana Rajčevića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4401/large_thumb_logo-pravni.jpg