Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Nikole Matijaševića

DoktoratiEkonomski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 13/3.633-IV-13/15, a na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju, člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 20. Statuta Ekonomskog fakulteta, na sjednici održanoj 08.04.2015. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije u sastavu:

1. Dr Zoran Lukić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Zdravko Todorović, redovni profesor, uža naučna oblast: Menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Miladin Jovičić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Menadžment, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Komisija je detaljno razmotrila biografske podatke o kandidatu, njegove stručne kvalifikacije, dosadašnji naučno-istraživački rad, objavljene naučne i stručne radove, ovijenila je originalnost, značaj i naučni doprinos istraživanja koje kandidat namjerava provesti. Nakon razmatranja podobnosti kandidata mr Nikole Matijaševića i teme pod naslovom "Model upravljanja grupama u funkciji unapređenja performansi organizacije javnog sektora u Bosni i Hercegovini" u punoj međusobnoj saglasnosti podnosi Vijeću

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Nikole Matijaševića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4191/logoEF.jpg