Navigacija

Informacija sa 42. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 14.05.2015. godine razmatrao je prijedloge fakulteta/Akademije o visini školarine za akademsku 2015/2016. godinu i donio zaključak da školarina ostane na prošlogodišnjem nivou, te je isti uputio Upravnom odboru na razmatranje.

Takođe, usvojen je zaključak da osnovica za obračun naknade za obnovu studijske godine na I ciklusu redovnih i vanrednih studija bude broj nepoloženih ispita i iznos školarine za akademsku godinu koju student obnavlja, te da se na fakultetima/Akademiji umjetnosti uvede nova kategorija studenata koji se upisuju u prvu godinu studija-kategorija „samofinansirajući student“.

Ova kategorija bi obuhvatala studente koji se upisuju u prvu godinu I ciklusa studija i koji su položili kvalifikacioni ispit, ali nisu ostvarili pravo za upis u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srpske, koji je odobrila Vlada Republike Srpske.

Visinu školarine za „samofinansirajuće studente“ utvrdio bu Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci, po prethodnom odobrenju Vlade Republike Srpske.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na svojoj 42. sjednici , razmatralo i prihvatilo prijedloge nastavno-naučnih vijeća fakulteta o objavljivanju rukopisa kao univerzitetske literature , i to:

-prijedloge NNV Tehnološkog fakulteta da se rukopis „Priprema proizvodnje u odjevnoj industriji“, autora dr Dragane Grujić i dr Simone Jevšnik; rukopis „Mehaničke tekstilne tehnologije“, autora dr Jovana Stepanovića i doc. dr Svjetlane Janjić; rukopis „Opšta mikrobiologija“, autora prof. dr Ljiljane Topalić – Trivunović i doc. dr Mirjane Žabić i rukopis „Zbirka zadataka iz fizike“, autora dr Svetlane Pelemiš, mr Blanke Škipina i Lera Filipa, objave kao univerziteska literatura.

-Prijedlog NNV Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta da se rukopis „Antropomotorika“, autora Dušana Perića i Borka Petrovića objavi kao univerzitetska nastavna literatura;

- Prijedlog NNV Filološkog fakulteta da se rukopis „Srpska srednjovjekovna književnost“, autora dr Slavice Vasiljević Ilić objavi kao univerzitetska nastavna literatura;te

- Prijedlog NNV Poljoprivrednog fakulteta da se rukopis „Agrobotanika“, autora prof. dr Zlatana Kovačevića i mr Biljane Kelečević objavi kao univerzitetska nastavna literatura.

Na svojoj 42. sjednici Senat je verifikova mandat predstavnika Visoke škole unutrašnjih poslova u ovom tijelu , prof. dr Darka Paspalja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4208/logouniblnews_t.jpg