Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Anđelke Krstanović

DoktoratiFilološki fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 09/3.295-8b/15 koja je donesena na sjednici odžanoj 13.03.2015. godine imenovani smo u Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze koju je mr Anđelka Krstanović prijavila pod naslovom "Narativni postupci Petera Handkea" (Peter Handkes narrative Verfahren). Komisiju sačinjavaju:

1. Dr Rada Stanarević, vanredni profesor, uža naučna oblast Njemačka književnost, Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, mentor
2. Dr Josif Babić, redovni profesor, uža naučna oblast Njemačka književnost, Sveučilište "Josip Juraj Štrosmajer" Osijek, član
3. Dr Jovan Delić, redovni profesor, uža naučna oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

Komiisija je pregledala materijal koji je kandidatkinja priložila i podnosi Vijeću sljedeći: 

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Anđelke Krstanović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4138/logo-ff.png