Navigacija

Izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj JN/05-3.70-2/14 u postupku javne nabavke sredstava za čišćenje i održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj JN/05-3.70-2/14 u postupku javne nabavke sredstava za čišćenje i održavanje higijene za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci:

- Tačka 5.8 pod a) mijenja se i glasi „referentne liste izvršenih isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene u posljednje tri godine sa vrijednostima većim od 50.000,00 KM po Ugovoru za najmanje tri subjekta.
Referentna lista mora biti ovjerena i potpisana od ovlaštenog lica kandidata.“

- Dio teksta u tački 5.8. koji glasi „Ugovorni organ zadržava pravo da provjeri izjave ponuđača da u zadnje tri godine nije imao raskid ugovora u vezi dobrog izvršenja posla. Ponuđač kod koga se utvrdi da je imao raskid ugovora proglasiće se nekfalifikovanim ponuđačem“, mijenja se i sada glasi „Ugovorni organ zadržava pravo da provjeri referentnu listu i izjavu ponuđača da u zadnje tri godine nije imao raskid ugovora u vezi dobrog izvršenja posla. Ponuđač kod koga se utvrdi da su podaci iz referentne liste netačni ili da je imao raskid ugovora proglasiće se nekfalifikovanim ponuđačem.“

- U tački 5.6 Tenderske dokumentacije, a koja se odnosi na ocjenu ekonomskog i finansijskog stanja, dodaje se podtačka
v) koja glasi:
„Potvrda/e svih poslovnih banaka o bonitetu ponuđača, kod kojih ponuđač ima aktivan račun evidentiran u registru ponuđača kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge RS, Centralne banke BiH ili nadležne institucije zemlje iz koje ponuđač dolazi, da u zadnjih 6 mjeseci račun ponuđača nije bio blokiran. Potvrda ne može biti starija od 20 dana, računajući od datuma dostavljanja ponuda.“

Navedene izmjene i dopune sastavni su dio Tenderske dokumentacije broj JN/05-3.70-2/14.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3144/logouniblnews_t.jpg