Navigacija

Nastavak 23. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

U nastavku 23. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci održanom 16. januara 2014. godine, na dnevnom redu se našao Izvještaj o rezultatima studentske ankete o nastavnom procesu u ljetnom semestru školske 2012/2013. godine, te je nakon diskusije donesen zaključak da se on uputi nastavno-naučnim vijećima fakulteta, uz obavezu da ova tijela analiziraju kvalitet nastavnog procesa koji izvodi svaki nastavnik i asistent i da informaciju o predloženim mjerama za poboljšanje proslijede Kancelariji za osiguranje kvaliteta.

Senata je na istoj sjednici donio više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i to: na Akademiji umjetnosti (dr Siniše Vidakovića i dr Nataše Glišić u zvanje vanrednog profesora); na Ekonomskom fakultetu (dr Vasilja Žarkovića u zvanje vanrednog profesora ); na Elektrotehničkom fakultetu (dr Branka Blanuše u zvanje vanrednog profesora, dr Čedomira Zeljkovića u zvanje docenta, Zlatka Dejanovića u zvanje višeg asistenta i Danijele Zoran u zvanje asistenta); na Mašinskom fakultetu (dr Mirka Dobrnjca u zvanje vanrednog profesora); te na Medicinskom fakultetu (dr Milorada Grujičića i dr Verice Pavlić u zvanje docenta, mr Dalibora Nedića, mr Suzane Savić, mr Nevene Todorović i mr Verice Petrović u zvanje višeg asistenta, te Snežane Vujanović u zvanje asistenta). Istovremeno prijedlozi Medicinskog fakulteta za izbor dr Mirka Rakovića u zvanje redovnog profesora, dr Željka Karana u zvanje vanrednog profesora i mr Irene Kasagić-Vujanović u zvanje višeg asistenta vraćeni su na dopunu, dok je prijedlog za ponovni izbor dr Zorana Semiza u zvanje vanrednog profesora, odbijen.

Takođe, Senat je donio odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i na: Poljoprivrednom fakultetu (dr Đorđa Savića, dr Tatjane Jovanović-Cvetković i dr Tihomira Predića u zvanje docenta, mr Zorana Maličevića i mr Dragana Brkovića u zvanje višeg asistenta, te Tanje Trubajić u zvanje asistenta); na Pravnom fakultetu (dr Nenada Baroša u zvanje docenta); na Prirodno-matematičkom fakultetu (dr Vlade Krunića u zvanje vanrednog profesora, dr Dragana Matića, dr Igora Milunovića i dr Biljane Lubarda u zvanje docenta, ponovni izbor dr Dragane Todorović u zvanje docenta, izbor mr Pere Sailovića u zvanje višeg asistenta, te Marka Đukanovića u zvanje asistenta); na Fakultetu političkih nauka (dr Ljube Lepira, dr Dragane Šćepović i dr Nemanje Đukića u zvanje docenta); na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta (mr Kristine Pantelić Babić u zvanje višeg asistenta); na Filozofskom fakultetu (mr Borisa Babića u zvanje višeg asistenta i Markusa Manojlovića u zvanje asistenta); na Filološkom fakultetu (dr Roberta Rusija u zvanje vanrednog profesora i Anje Pravuljac, mr u zvanje asistenta), te na Šumarskom fakultetu (mr Brane Zlokape u zvanje višeg asistenta).

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je u nastavku sjednice donijelo i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu (za mr Bojana Ćudića na temu: „Uloga i značaj fondova rizičnog kapitala za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća“, za mr Dženana Kulovića na temu: „Uticaj kompetencija menadžera na poslovnu izvrsnost preduzeća“, za mr Vesnu Bogičević na temu: „Uticaj revizije poslovanja na održivosti javnog sektora“; za mr Tajanu Serdar na temu: „Izbor modela procjene vrijednosti preduzeća u uslovima krize i neaktivnog tržišta kapitala“; za mr Dragana Gligorića na temu: „Uticaj primjena režima čvrstog fiksnog deviznog kursa na ravnotežu tekućeg bilansa“ i mr Kristinu Bobrek Macanović na temu: „Upotreba globalnih društvenih medija u funkciji efikasnosti integrisanih marketinških komunikacija“), dok su izvještaji komisija za kandidate mr Marka Šantića i mr Spaseniju Mirković vraćeni na doradu.

Senat je dao saglasnost na izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije i na Mašinskom fakultetu (za mr Milovana Kotura na temu: „Matematički model za određivanje vektora brzine za sonde za četiri senzora hot-wire anemometra konstantne temperature“ ), kao i na Filozofskom fakultetu (za mr Vladana Vukliša na temu: „Jugosloveni, španski građanski rat i ratna emigracija“ i za mr Miru Laketić na temu: „Vaspitno-obrazovni efekti analize književnog lika u individualizovanoj razrednoj nastavi književnosti“ ), dok su izvještaji komisija Pravnog fakulteta za kandidata mr Jelenu Damjanić i Prirodno-matemetatičkog za kandidata mr Dejana Dmitrovića vraćeni na doradu.

Nakon razmatranja, prihvaćen je i prijedlog Fakulteta političkih nauka da se umjesto dosadašnjeg rukovodioca studijskog programa socijalni rada doc. dr Vesne Šućur-Janjetovićna imenuje doc. dr Mira Ćuk.

Senat je razmatrao, usvojio i uputio Upravnom odboru na odlučivanje i više prijedloga sporazuma o saradnji i to: Sporazum o realizaciji projekta razvijanja zajedničkog master studija „Zemljišni i imovinski menadžment“ između Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Odsjeka za geodeziju i imoninski menadžment Univerziteta primjenjenih nauka TFH Georg Agricola iz Bohuma (Njemačka), Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Podgorici; Sporazum o saradnji između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i Agronomsko i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru; Posebni sporazum o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Instituta za genetičke reurse Univerziteta u Banjoj Luci i Poljoprivrednog instituita Republike Srpske, te Sporazum o realizaciji projekta „Saradnja i izgradnja kapaciteta u primjeni Štokholmske konvencije u Bosni i Hercegovini“ između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Norveškog instituta za istraživanje vode (NIVA).

Na dnevnom redu sjednice Senata našao se i Zahtjev Poljoprivrednog fakulteta da se razmotri raniji Zaključak Senata koji se odnosio na žalbu Mirjane Delić-Jović zbog neprihvatanja izvještaja Komisije o ocjeni urađenog magistarskog rada, kao i Zaključak Senata u vezi sa izvještajem Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Veselina Kalpačina.

Nakon diskusije, donesena je zaključak da se ponovo vrati na razmatranje NNV Proljoprivrednog fakulteta izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada Mirjane Delić. Prethodni zaključak Senata koji se odnosi na doktorsku disertaciju mr Veselina Kalpačina stavljen je van snage, a Naučno-nastavno vijeće Poljoprivrednog fakuteta je obavezano da za narednu sjednicu Senata, uz svoj raniji prijedlog Odluke o odbijanju Izvještaja Komisije o ocjeni urađene doktorske disertacije mr Kalpačina, Senatu dostavi i detaljno obrazloženje o razlozima odbijanja Izvještaja.

Takođe, Senat je prihvatio Prijedlog odluka Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta za produženje roka odbrane doktorske disertacije kandidatima: mr Luki Mitroviću i mr Darku Brajuškoviću, kao i Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta o imenovanju komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata, polaganja usmenog doktorskog ispita i izradu programa usmenog doktorskog ispita, kandidata Mire Straživuk.

U nastavku sjednice Senat je razmatrao svoj raniji zaključak u vezi prijedloga Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta o usvajanju Elaborata za studijski program Energetska efikasnost u zgradarstvu na II ciklusu studija, te je nakon diskusije prihvaćen pomenuti prijedlog NNV-a Mašinskog fakulteta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3052/uni-1.jpg