Navigacija

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Javna nabavka automobila za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – ponovljeni postupak.
Obavještenje o javnoj nabavci, broj: 200-7-1-4-30/12, objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 54 od 16.07.2012. godine.