Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze Jadranka Đuranović-Miličić

DoktoratiMedicinski fakultet

1. Dr Nenad Lučić, vanredni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Rade Viledenčić, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Mladenko Vasiljević, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze Jadranka Đuranović-Miličić