Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze Dragice Draganović

DoktoratiMedicinski fakultet

Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci

Senatu Univerziteta u Banjaluci

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci broj 18-3-281/2012 od 12.04.2012. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme “Korelacija markera oksidativnog stresa sa morfološkom analizom posteljice kod hipertenzije u trudnoći“  kandidatkinje mr Dragice Draganović, u sastavu:
1. Dr  Mladenko Vasiljević, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  predsjednik;
2. Dr  Vesna Ećim-Zlojutro, vanredni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član;
3. Dr  Ljiljana Tadić-Latinović, docent,  uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član

Nakon detaljnog pregleda prijave doktorske disertacije i bibliografije kandidatkinje  mr Dragice Draganović, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Senatu Univerziteta u Banjaluci podnosi

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze Dragica Draganović