Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata mr Nebojše Kneževića za izradu doktorske teze

DoktoratiUniverzitet u Banjoj Luci

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 15/3.501-8a/12 od 15.03.2012 godine imenovani smo u Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr Nebojše Kneževića za izradu doktorske teze pod nazivom „Uticaj strukture i faze degradacije komunalnog otpada na sastav procjednih voda sa deponija i izbor postupaka prečišćavanja“.

Komisija je imenova u sljedećem sastavu:
1. dr Ljiljana Vukić, vanredni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Ekološko inženjerstvo;
2. dr Anđelka Mihajlov, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast Zaštita životne sredine (upravljanje otpadom);
3. dr Marina Ilić, redovni profesor Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine - Univerzitet Union-Nikola Tesla u Beogradu, uža naučna oblast Upravljanje otpadom i održivi razvoj;
4. dr Milorad Maksimović, redovni profesor Tehnološkg fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Reakcijsko inženjerstvo;

pregledala je materijal prijave teme za izradu doktorske teze kandidata mr Nebojše Kneževića i podnosi sljedeći

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata mr Nebojše Kneževića za izradu doktorske teze