Navigacija

Izvještaj o izrađenoj doktorskoj disertaciji mr Darka Radića pod nazivom

DoktoratiPravni fakultet

Univerzitet u Banjaluci
Pravni fakultet u Banjaluci

NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJALUCI

Predmet: Izveštaj o izrađenoj doktorskoj disertaciji mr Darka Radića pod nazivom „Zakonski bračni imovinski režim“

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, odlukom broj 1570-VI-8/10 od 18.11. 2010. imenovalo je Komisiju za izradu izveštaja o izrađenoj doktorskoj disertaciji mr Darka Radića pod nazivom „Zakonski bračni imovinski režim“, u sastavu:

1. Prof. dr Olga Cvejić-Jančić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, na predmetu Porodično pravo (predsednica)
2. Prof. dr Branko Morait, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, na predmetima Obligaciono pravo  i Porodično pravo (član)
3. Prof. dr Ilija Babić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, na predmetima Građansko pravo i Nasljedno pravo (član)

Komisija je u postavljenom roku pročitala navedenu doktorsku disertaciju i o svojim zapažanjima i oceni ovog rada, Nastavno-naučnom vijeću Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, podnosi sledeći:

Izvještaj o izrađenoj doktorskoj disertaciji mr Darka Radića pod nazivom "Zakonski pravni imovinski režim".doc