Navigacija

Naučno-stručni skup IDEJE NIKOLE TESLE

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpskenaučno-stručni skup
IDEJE NIKOLE TESLE

22-23. septembar 2006.
Banja Luka

Organizacioni odbor
Akademik Dragoljub Mirjanić
Akademik Branko Škundrić
Akademik Jovan Šetrajčić
Prof. dr Milorad Davidović
Prof. dr Božidar Krstajić
Prof. dr Milorad Božić
Prof. dr Zoran Rajilić

Desetog jula ove godine biće tačno 150 godina od rođenja istraživača koji je rekao:
“Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje, ali žalim što nemaju svoje”.

Tim povodom Akademija nauka i umjetnosi Republike Srpske organizuje ovaj naučno-stručni skup. Mnoge Tesline ideje, kao što su polifazni sistem i rotaciono magnetno polje, našle su široku primjenu. Razrađivanjem druge grupe ideja Tesla je patentirao pronalaske koji nisu u primjeni. Treća grupa ideja ostala je nerazrađena.
Koliki je značaj Teslinih pronalazaka danas?
Koje njegove ideje mogu biti putokaz za današnje istraživače?
Gdje je granica izneđu stvarnosti i mita vezanog za ime ovog velikog čovjeka?

Prijavu koja sadrži ime autora, naziv institucije u kojoj radi i naslov rada poslati
do 30.06.2006.
elektronskom poštom na adresu: idejenikoletesle@yahoo.com