Navigacija

Martina Knežević, ma
nastavnik stranog jezika i vještina

051-322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – italijanski jezik
Datum izbora u zvanje 3. septembar 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

SJ1-16-IJ Strani jezik I - Italijanski jezik
PS1-IJ11I Italijanski jezik 1
IJFZF2 Italijanski jezik II
SJ2-16-IJ Strani jezik II : Italijanski jezik
F1-IJ11O Italijanski jezik 1
SJ2IJ Strani jezik II : italijanski jezik
F1-IJ2I Italijanski jezik 2
SJIJ1111 Strani jezik 1 - Italijanski jezik 1
IJFZF2-07 Italijanski jezik II
SJIJ2112 Strani jezik 2 - Italijanski jezik 2
IJFZF1-07 Italijanski jezik I
IJFZF3 Italijanski jezik III
IJFZF Italijanski jezik
PS1-IJ12I Italijanski jezik 2
SJ1-IJ Strani jezik I - Italijanski jezik