Navigacija

OGD09GRS - Geodetski referentni sistemi

Specifikacija predmeta
Tip studija Prvi ciklus
Studijski program Geodezija
Naziv Geodetski referentni sistemi
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD09GRS obavezan 8 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Teorijska geodezija, Fizička geodezija i Satelitska geodezija. Za pohađanje nastave odslušani predmeti, za polaganje ispita položeni ispiti.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj kursa je produbljivanje znanja o astronomskim, mehaničkim i geometrijskim osnovama inercijalnih i terestričkih geodetskih referentnih sistema, njihovim definicijama, realizacijama i međusobnim odnosima.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti su savladali osnovni problem u geodeziji - redukcija merenja sa fizičke na računsku površ. Osposobljeni su da mogu samostalno vršiti sve potrebne proračune potrebne za izradu projekta bilo koje vrste geodetkih mreža, kao i za računanje redukcionih parametara i pravilnu obradu rezultata merenja.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Osnovni pojmovi i definicije. Referentni sistemi Njutnove mehanike. Normalno i poremećeno kretanje Zemlje. Konvencionalni inercijalni referentni sistem. Konvencionalni inercijalni referentni okvir. Deformabilna Zemlje i njena rotacija. Konvencionalni terestrički referentni sistem. Konvencionalni terestrički referentni okvir. Modeliranje položaja tačaka. Topocentrični referentni sistem. Transformacije referentnih sistema. Praktična nastava: Vežbe: Projekat nivelmanske mreže - testiranje pouzdanosti i tačnosti, predhodna ocena tačnosti i detaljna razrada metode merenja. Sistemi visina - računanje visinskih razlika u pojedinim sistemima visina, proračun tačnosti. Ocena tačnosti iz izvršenih merenja. Datumska transformacija. Projekat horizontalne mreže - testiranje pouzdanosti i tačnosti, predhodna ocena tačnosti i detaljna razrada metode merenja. Ocena tačnosti iz izvršenih merenja.
Metode izvođenja nastave
Teorijska predavanja i praktične vježbe.
Literatura
  1. Vaniček P. & Krakiwsky E.: Geodezija - koncepti, prevod na srpski jezik, 2005.
  2. Heiskanen W., Moritz H.: Fizička geodezija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave Odbrana seminarskog rada Završni ispit
Posebna naznaka
Nema.