Навигација

проф. мр Динко Благојевић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/308-263
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 27. март 2014.

Предмети

Академија умјетности

МЕМТПКЛА7Клавир 7
МКДКЛА7Клавир 7
МСЕМТПКЛА3Клавир 3
МКЛКЛА8Клавир 8
13МКЛИТП6Историја и теорија пијанизма 6
13МЕМКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП8Клавирски практикум 8
13МКЛИТП5Историја и теорија пијанизма 5
МСПКЛА8Клавир 8
МКЛКЛА5Клавир 5
13МКДКП2Клавирски практикум 2
13МКЛКЛА1Клавир 1
13МКЛКЛА2Клавир 2
13МКЛКЛА4Клавир 4
13МКЛКЛА5Клавир 5
13МКЛКЛА6Клавир 6
13МКЛИТП3Историја и теорија пијанизма 3
13МСПКП5Клавирски практикум 5
13МСПКП3Клавирски практикум 3
13МКЛИТП1Историја и теорија пијанизма 1
13МКЛЧЛК2Читање с листа и корепетиција 2
13МКЛЧЛК3Читање с листа и корепетиција 3
13МЕМКП3Клавирски практикум 3
13МКДКП3Клавирски практикум 3
13МКДКП6Клавирски практикум 6
13МКДКП5Клавирски практикум 5
13МЕМКП2Клавирски практикум 2
МСЕМТПКЛА6Клавир 6
13МТПКП7Клавирски практикум 7
13МСПКП6Клавирски практикум 6
13МКЛКЛА3Клавир 3
МКДКЛА8Клавир 8
МКЛКЛА7Клавир 7
МЕМТПКЛА8Клавир 8
МСПКЛА7Клавир 7
МСЕМТПКЛА5Клавир 5
13МСПКП4Клавирски практикум 4
13МКЛИТП4Историја и теорија пијанизма 4
13МСПКП1Клавирски практикум 1
13МКДКП1Клавирски практикум 1
13МСПКП2Клавирски практикум 2
13МКДКП4Клавирски практикум 4
13МКЛЧЛК1Читање с листа и корепетиција 1
13МКЛИТП2Историја и теорија пијанизма 2
13МКЛМК1Методика клавира 1
13МЕМКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП2Клавирски практикум 2
13МТПКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП5Клавирски практикум 5
13МТПКП6Клавирски практикум 6