Навигација

Академски координатори за међународну размјену студената и особља

Организациона јединица Име и презиме Контакт
Академија умјетности Доц. др Дејан Јанковић dejan.jankovic@au.unibl.org
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Доц. др Дубравко Алексић dubravko.aleksic@aggf.unibl.org
Економски факултет Проф. др Игор Тодоровић igor.todorovic@ef.unibl.org
Електротехнички факултет Доц.  др Игор Крчмар igor.krcmar@etf.unibl.org
Машински факултет Доц. др Стево Боројевић stevo.borojevic@mf.unibl.org
Медицински факултет Доц. др Лана Нежић lana.nezic@med.unibl.org
Пољопривредни факултет Проф. др Гордана Роквић gordana.rokvic@agro.unibl.org
Правни факултет Проф. др Игор Милинковић igor.milinkovic@pf.unibl.org
Природно-математички факултет

Проф. др Душко Богданић

Доц. др Дејан Дмитровић

Доц. др Синиша Шкондрић

Доц. др Сузана Готовац-Атлагић

Доц. др Татјана Попов

Проф. др Синиша Игњатовић

Проф. др Владо Крунић

dusko.bogdanic@pmf.unibl.org

dejan.dmitrovic@ppmf.unibl.org

sinisa.skondric@pmf.unibl.org

suzana.gotovac-atlagic@pmf.unibl.org

tatjana.popov@pmf.unibl.org

sinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org

vlado.krunic@pmf.unibl.org

Рударски факултет Доц. др Дражана Тошић drazana.tosic@rf.unibl.org
Технолошки факултет Доц. др Божана Оџаковић bozana.odzakovic@tf.unibl.org
Факултет безбједносних наука Доц. др Велибор Лалић velibor.lalic@fbn.unibl.org
Факултет политичких наука Доц. др Андреа Пухалић andrea.puhalic@fpn.unibl.org
Факултет физичког васпитања и спорта Доц. др Жељко Вукић zeljko.vukic@ffvs.unibl.org
Филозофски факултет Доц. др Синиша Лакић   sinisa.lakic@ff.unibl.org
Филолошки факултет Доц. др Зорана Ковачевић zorana.kovacevic@flf.unibl.org
Шумарски факултет Доц. др Дане Марчета dane.marceta@sf.unibl.org

Према члану 3. Правилника о међународној размјени студента и особља Универзитета у Бањој Луци Академски координатор за међународну размјену студената и особља (енг. Academic coordinator for international students’ and staff mobility) – је лице које именује наставно-научно вијеће/наставно-умјетничко вијеће факултета/Академије умјетности ради обављања надлежности из члана 38. Правилника.

Члан 38.

Академски координатор за међународну размјену студената и особља  бира се из реда наставника на период од двије (2) године, са могућношћу именовања за период од још двије (2) године.

Надлежности академског координатора подразумијевају, али нису ограничене на: потписивање уговора о учењу, праћење резултата студентске размјене и обраду добијених података, учешће у раду Комисије за признавање периода размјене проведеног у иностранству и припрему уговора о размјени у сврхе наставе и/или истраживања и/или обуке особља. 

Организационе јединице могу именовати више академских координатора за међународну размјену студената и особља. 

Академски координатор за међународну размјену студената и особља пружа подршку за сва академска питања одлазећим и долазећим студентима и особљу.

У одсуству академског координатора за међународну размјену студената и особља обавезе координатора преузима шеф студијског програма, односно шеф одговарајуће катедре на којем одлазећи студент студира, односно на који долазећи студент жели да дође у размјену.