Навигација

Врсте и нивои студија

Студије су на Универзитету у Бањој Луци организоване према болоњским принципима још од 2007/08. школске године. То подразумијева тростепени систем студија: први циклус, други циклус и трећи циклус студија, ECTS систем вредновања предмета и укупног оптерећења студената, претежно једносеместралне предмете, континуиране провјере знања, интерактивну и практичну наставу, итд.

Данас се на Универзитету у Бањој Луци изводи 55 студијских програма на првом циклусу студија. На другом циклусу има их и више, јер се на том нивоу дубље проучавају ужа, специјалистичка подручја. По правилу, факултети који на првом циклусу студија имају мали број програма, на другом циклусу их имају више. Списак лиценцираних студијских програма и факултета на којима се изводе дат је у наредној табели. Доминира модел 4+1, тј. модел са четворогодишњим првим и једногодишњим другим циклусом студија. Модел 3+2 присутан је на 12 студијских програма.

У посљедње вријеме на Универзитету се, оснивају заједнички, мултидисциплинарни студијски програми који се изводе у сарадњи више факултета или у сарадњи са другим универзитетима. Они су својствени другом и трећем циклусу студија за које се вежу научна истраживања. Плод су европске стратегије о мултидисциплинарним истраживањима у којима предност интегрисаног универзитета може да дође до пуног изражаја.

Сматра се да се запаженији истраживачки резултати могу постићи на прелазима из једног подручја у друго, гдје се преплићу знања различитих дисциплина.

Наставни планови и садржаји наставних предмета повремено се побољшавају да би се што објективније утврдила њихова ECTS вриједност и побољшали исходи учења. Они се развијају тако да прелазе границе традиционалних дисциплина и гдје је год могуће, прилагођавају се интердисциплинарном раду. У плану су даљња побољшања - попут усаглашавања садржаја неких наставних предмета на различитим студијским програмима како би се створиле претпоставке за унутрашњу мобилност студената и рационалније извођење наставних активности на Универзитету.

 

Ред.бр. ФАКУЛТЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Усмјерење
1 АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ Музичка умјетност  
Ликовне  умјетности  
Драмске умјетности  
2 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ Архитектура  
Грађевинарство  
Геодезија  
3 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Економија и пословно управљање  
4 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Рачунарство и информатика  
Електроника и телекомуникације  
Електроенергетика и аутоматика  
5 МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Производно машинство  
Енергетско и саобраћајно машинство  
Индустријско инжењерство и менаџмент  
Заштита на раду  
Мехатроника  
6 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Медицина  
Фармација  
Здравствена њега  
Стоматологија  
7 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Анимална производња  
Биљна производња Заштита биљака
Воћарство и виноградарство
Ратарство и повртарство
Хортикултура
Аграрна економија и рурални развој  
8 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Право  
9     ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Физика општи смјер
наставни смјер
Математика и информатика  
   
   
Биологија општи смјер
наставни смјер
Екологија и заштита животне средине општи смјер
наставни смјер
Хемија општи смјер
наставни смјер
Просторно планирање  
Географија општи смјер
наставни смјер
Техничко васпитање и информатика  
10 РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ Рударство  
Геолошко инжењерство  
11   ТЕХНОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ Хемијска технологија  
Биотехнолошко -прехрамбени  
Графичко инжењерство  
Текстилно инжењерство Одјевна технологија
Обућарска технологија
12 ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Новинарство и комуникологија  
Социјални рад  
Социологија  
Политикологија  
13 ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА Спорт  
Општи - наставнички  
14 ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Српски језик и књижевност  
Енглески језик и књижевност  
Њемачки језик и књижевност  
Италијански језик и књижевност  
Француски језик и књижевност  
Руски и српски језик и књижевност  
15 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Филозофија  
Психологија  
Педагогија  
Историја  
Учитељски студиј  
Предшколско васпитање  
16 ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Шумарство  
Прерада дрвета