Навигација

СОС-32 - Методика наставе социологије

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивМетодика наставе социологије
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
СОС-32обавезан6П + В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  уписан семастарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
  Циљеви изучавања предмета
  У предмету се изучава методика извођења наставе социологије. Анализирају се методе, облици, средства рада итд., као и начин израде припреме часа. У предмету се такође анализирају типови часова као и израда наставних планова и програма. Предмет посебно ставља акценат на практичне вјештине извођења наставе социологије уз теоријски приступ и практичну примјену истог.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти ће бити оспособљени за самостално извођење наставе социологије у школама. Биће оспособљени педагошко-психолошким и методичко-дидактичким вјештинама и знањима неопходним за реализацју наставе социологије. Такође стећи ће кроз практичан рад и одређене вјештине у извођењу наставе како би били припремљени за наставни процес.
  Садржај предмета
  1. Упознавање са садржајем предмета и обавезама током студија 2. Дидактичко-методске основе васпитно-образовног рада 3. Методика наставе социологије као научна и наставна дисциплина 4. Организациони облици наставе социологије 5. Однос ученика и наставника у настави социологије 6. Наставни час 7. Методе у настави социологије (први колоквијум) 8. Средства рада у настави социологије 9. Типови часова у социологији 10. Објашњење, класификација и практична примјена метода у настави социологије 11. Планирање и израда писмених припрема у настави социологије 12. Наставни час: врсте организација и структура - демонстрација различитих облика 13. Планирање, припремање и практична пројекција традиционалног модела наставног часа социологије 14. Планирање, припремање и практична пројекција иновативних модела наставног часа социологије (други колоквијум) 15. Наставни планови и програми
  Методе извођења наставе
  Користе се вербалне методе и то монолошка, дијалошка и метода дискусије. Такође се користе метода илустрације и демонастрације. Кроз вјежбе изводе се оглдени, односно показни часови.
  Литература
  1. Ивковић, М. (1995): Методика наставе социологије. Ниш: Просвета
  2. Ковачевић, Б. (2001). Социологија за средње школе. Источно Сарајево: Завод за уџбенике.
  Облици провере знања и оцењивање
  Студенти у току семестра имају два колоквијума (по 20 бодова) и имају обавезу да практични дио одраде у виду присуствовања одређеном броју часова социологије у школама, а потом и извођења наставе на једном часу (5 бодова). За присуство настави и вјежбама остварују максимално 5 бодова. Усмени дио испита се изводи у раније дефинисаним терминима испитних рокова
  Посебна назнака
  нема