Навигација

Архива новости

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 16.12.2011. године, одлуком број: 0602-1006/2011 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА, у саставу: ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 24.11.2011. године, одлуком број:0602-885/11 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Пластична хирургија у саставу: 1. Др Злата Јањић, редовн...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 16.12.2011. број 0602-987/2011 године образована је комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор академска звања. Именован...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 16.12.2011. године,...

Комисија за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 07.12.2011. године за избор наставника за ужу научну област Дерматологија именована Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Бања Лука број: 0...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана  4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља  Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета  на седници одржаној  24.11.2011. године,...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком бр. 02-1569/11 од 20.10.2011. године, а у складу са чланом 71. и 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10), Наставно-научно вијеће Фил...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета у Бањој Луци број СП-О1-1287/11са 28. сједнице одржане 28. 11. 2011. године именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Путем Научно-наставног већа Правног факултета На основу члана 71 став 7 тачка з Закона о високом образовању („Служени гласник Републике Српске“, број 73/10) Наставно-научно веће на XIV ...

Проф.  др Милош Бабић, редовни професор за ужу научну област „Кривично право и кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник Комисије Проф. др Зоран Стојановић, редовни професор Кривичног права и Међународног кривично...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Посредством Научно-наставног већа Правног факултета Одлуком Научно-наставног већа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 1170-XIII-2/11 од 14.10.2011. године, именована је Комиси...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком о образовању комисије бр. 02-1921- 1/11 од 12.12.2011. године, а у складу с чланом 71. и 91. Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10) Н...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина и Површинска експлоатација минералних сировина Мирко Ивковић

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, бpoj Сп-01-1096, oд 19.10.2011. roдине, именована је Комисија за paзматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор наставника y cacтаву: 1. Дp Cлободан B...

Научно-наставно веће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци је донело одлуку број 2748/11 којом је формирао Комисију 1. Проф. др Владимир Пејчев, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, предсједник...

Извјештај Комисје о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Енглески језик Милица Богдановић

Извјештај Комисје о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности - Српска књижевност Данијел Дојчиновић

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, број СП-01-661/11 од 11.07.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Општа е...

Извјештај Комисје о пријављеним кандидатима за озбор зу звање за ужу научну област Специфични језици - Италијански језик Салваторе Кавалиери

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Италијански језик Салваторе Кавалиери

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Српски језик Горан Милашин

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Умјетничко-наставно вијеће Академије умјетности је на 11. сједници одржаној дана 16. 11. 2011. године ...

Др Гордана Ђурић, редовни професор, ужа научна област Хортикултура и Заштита и одрживо коришћење генетичких ресурса, Универзитет у Бањалуци; Др Горица Пауновић, ванредни професор, ужа нуачна област Воћарство (Хортикултура), Универзитет у Крагујевцу; ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране Љубомир Радош

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Умјетничко-наставно вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци је на један...