Навигација

Архива новости

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника за ужу научну област Графичке технологије, на наставним предметима: Увод у графичке технологије, Репрродукциона техника, Графички процеси, Технике шта...

др Зора Поповић, редовни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Неорганске хемијске технологије, предсједник; др Драгица Лазић, редовни професор Технолошког факултета у Зворнику – Универзитета у Источном Сарајеву, ...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факутета у Бањој Луци, број Сп-01-1292/11, на 28. сједници одржаној 28.11.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника за научну област Е...

Сенат  Универзитета у Бања Луци  је  на  сједници одржаној  дана 21.04.2011. године донио одлуку бр: 01-1707/11  којим  је формирао Комисију у саставу: 1. Др  Предраг Грубор, ванредни  професор, ужа научна област Хирургија, Медицински факултет Бања Л...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 16.12.2011. године, донијело је одлуку број: 0602-989/2011 којом је именовало Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставн...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници  одржаној 16.12.2011. године, одлуком број: 0602-999/2011 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Патолошка физиологија у сљед...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци је на сједници  одржаној 16.12.2011. године, одлуком број: 0602-997/2011. именовало Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Физиологија у слиједећем саст...

Наставно-научно вијеће Медицинског факуклтета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 16. 12. 2011. године донело одлуку бр.0602-998/2011, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска з...

  На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о пуступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци Наставно-Научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 16.12.2011. године, дони...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци дана 19. 12. 2011. год. донијело је Одлуку бр 0602-994/2011 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у наставно звања те именовала Комис...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци на сједници одржаној 07.10.2011. године, донијело је Одлуку број:0602-744/2011 о образовању  Комисије  за  писање извјештаја по расписаном Конкурсу од 24.08.2011.године за избор наста...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно веће Медицинског факултета на седници одржаној 16. 12. 2011. године до...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 16.12.2011. године, одлуком број: 0602-1006/2011 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА, у саставу: ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 24.11.2011. године, одлуком број:0602-885/11 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Пластична хирургија у саставу: 1. Др Злата Јањић, редовн...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 16.12.2011. број 0602-987/2011 године образована је комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор академска звања. Именован...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 16.12.2011. године,...

Комисија за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 07.12.2011. године за избор наставника за ужу научну област Дерматологија именована Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Бања Лука број: 0...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана  4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља  Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета  на седници одржаној  24.11.2011. године,...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком бр. 02-1569/11 од 20.10.2011. године, а у складу са чланом 71. и 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10), Наставно-научно вијеће Фил...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета у Бањој Луци број СП-О1-1287/11са 28. сједнице одржане 28. 11. 2011. године именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Путем Научно-наставног већа Правног факултета На основу члана 71 став 7 тачка з Закона о високом образовању („Служени гласник Републике Српске“, број 73/10) Наставно-научно веће на XIV ...

Проф.  др Милош Бабић, редовни професор за ужу научну област „Кривично право и кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник Комисије Проф. др Зоран Стојановић, редовни професор Кривичног права и Међународног кривично...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Посредством Научно-наставног већа Правног факултета Одлуком Научно-наставног већа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 1170-XIII-2/11 од 14.10.2011. године, именована је Комиси...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком о образовању комисије бр. 02-1921- 1/11 од 12.12.2011. године, а у складу с чланом 71. и 91. Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10) Н...