Навигација

Архива новости

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник РепубликеСрпске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, расписан је конкурс у дневном листу „Глас Српске“ од 26.09.2012. године за избор умјетн...

Комисија за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Кинезиологија у спорту на наставним предметима: Базични спортови, Вјежбе обликовања и Теорија и методика изабраног спорта-атлетика СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА И НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУ...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, број СП-01-1098/11 од 20.10.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Општа...

Научно-наставно веће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци је 17.10.2012. године донело одлуку бр. 19/3.2903/12 којом је формирало Комисију у саставу 1. проф. др Лука Поповић, ванредни професор, Астрономска опсерваторија у Београду,...

На 175. сједници Научно-наставног вијећа Филозофско факултета у Бањој Луци одржаној 08.10.2012. године изабрана је стручна комисија за давање мишљења о испуњавању услова за избор у сарадничко звање у саставу:1.    Проф. др Остоја Ђукић, редовни професо...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком о именовању комисије бр. 08/3.466/12 од 12. 04. 2012. године, а у складу са чланом 71. и 91. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике С...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4 и 5 Правилника опоступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научновијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сјединици одржан...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4 и 5 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сјединици одржан...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци је на сједници  одржаној 24.09.2012. године, Одлуком број: 18–3–611–2012. именовало Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања у слије...

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета је на сједници одржаној 24.9.2012. г...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној  15.03.2012. године, д...

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област Екологија, заштита биодиверзитета Дејан Дмитровић

Одлуком Научно-наставног вијећа Правног факултета у Бањој Луци број:12/3.805- VII-3/12 од 07.09.2012. године, а у складу са чланом 71., став 7, т.е) Закона овисоком образовању (Сл гласник РС бр. 73/10, 104/11), образована је Комисија за писањеизвјештај...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултетау Бањој Луци број 14/3-964/12 од 18.09.2012. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање редовни професор за ужу научну облас...

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци у складу са чланом 4 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета, Наставно-научног вијећа на својој 53. сједници одржаној 18.09.2012. године, донијело је Одлуку бр. 14/3.9...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 34. сједници одржаној 05. 07. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.1176-8-2/1...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултетау Бањој Луци број 257/12 од 05.03.2012. године именована је Комисија по расписаном конкурсу за избор у звање сарадника за ужу научну област Грађевинске конструкције, у саставу: 1. др ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну/умјетничку област Специфични језици – српски језик

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10 и 104/11) и члана 54. Статута Унивезитета у Бњој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној дана ...