Навигација

Архива новости

На основу изнијетих чињеница о научно-истраживачкој, образовној и професионалној активности кандидата, комисија изводи сљедеће закључке:1. Др Мира Мандић, доцент Студијског програма за географију Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луц...

У складу са Законом у високом образовању и Статутом Универзитета којим су прописани услови за избор наставника, узимајући у обзир број и квалитет објављених радова, научноистраживачке активности, а посебно дугогодишњи рад са студентима кроз који је сте...

Комисија је разматрајући пријаве констатовала сљедеће:- Пријава првог кандидата Невене Ракић је комплетна и Комисија је узела у разматрање и бодовала остварени просјек оцјена на првом циклусу студија (9,18 бодова), научну дјелатност (1 бод), стручну дј...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Криминалистичка тактика, методика и оператива - Милимир Говедарица

Приједлог Комисије:Сагледавајући научну, стручну и педагошку активност, на основу биографских података, објављених научно-стручних радова, те научно-истраживачке активности, стручне активности и педагошког искуства, а сходно члановима 77, 78. и 79. Зак...

Комисија је разматрајући пријаве констатовала сљедеће:- Пријава кандидата Младена Марића је комплетна и Комисија је узела у разматрање и бодовала остварени просјек оцјена на првом циклусу студија 8,02 бодова, стручну дјелатност (5 бодова) и бодове оств...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и послови полиције

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Информационе науке и биофизика (развој софтвера) на наставне предмете Хемијска инфоратика, Алгоритам рачунарске геометрије, Теорија формалних језика, Теоријске основе ра...

У складу са Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Бањој Луци којима су прописани услови за избор наставника, узимајући у обзир број и квалитет објављених радова и научно-истраживачке активности Кандидата, Комисија констатује да кандида...

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор једног сарадника за ужу научну област: Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то мр Јована (Радомира) Црногорац, мастер инжењер рударства. Јована Црногорац завршила је ос...

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор доцента за ужу научну област Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то др Звонимир Бошковић, дипл. инж. рударства. Др Звонимир Бошковић, дипл. инж. завршио је редовне сту...

На основу Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.1477-17/13 од 31.05.2013. године о расписивању Конкурса за избор наставника за ужу научну област Површинска експлоатација минерланих сировина пријавио се један кандидат.На основу детаљног п...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармакологија и токсикологија - доктор медицинских наука Лана Нежић

Састав Комисије: 1. Др Татјана Бијелић, ванредни професор, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Специфичне књижевности - англоамеричка књижевност, предсједник 2. Др Зоран Пауновић, редовни професор, Филолошки факултет Универз...

Састав Комисије:1. Др Зоран Лукић, ванредни професор, ужа научна област Менаџмент, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Саша Петковић, доцент, ужа научна област Теоријска економија, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци...

Састав Комисије:1. Др Драган Микеревић, редовни професор, ужа научна област Пословне финансије, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Новак Кондић, редовни професор, ужа научна област Рачуноводство и ревизија, Економски факулте...

Састав Комисије:1. Др Ратко Дејановић, редовни професор, ужа научна област Рачунарске науке, Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Душан Малбашки, редовни професор, ужа научна област Програмски језици, Факултет техничких...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета у Бањој Луци Одлуком број 09/3.872-15-1/13 од 11.06.2013. године, именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици - енглески језик на наста...

Састав комисије: 1. Др Радислав Тошић, ванредни професор, ужа научна област: Физичка географија, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 2. Др Чедомир Црногорац, редовни професор, ужа научна област: Физичка географија, При...

Одлуком Наставно-научног вијећа ПРиродно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 19/3. 1633/13. од 18.06.2013. образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: ...

Састав комисије: 1. Др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област фармакологија и токси...