Навигација

Архива новости

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци је на седници одржаној 10.12.2012. године донело одлуку бр. 18-3-918/2012 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за у...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци је на седници одржаној 10.12.2012. године донело одлуку бр. 18-3-889/2012 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско з...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Б...

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци је на седници одржаној 10.12.2012. године донело одлуку бр. 18-3-922/2012 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско зва...

На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о пуступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.12.2012. године, доније...

 На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници о...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, на сједници одржаној дана 10.12.2012. донијело је одлуку број 18-3-916/2012 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу н...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ   Одлуком о образовању комисије бр. 09/03-1969- 22-1/12 од 20. 12. .2012. године, а у складу с чланом 71. и 91. Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број ...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком о образовању комисије бр. 09/3.1969-22/12 од 20.12.2012. године, а у складу с чланом 71. и 91. Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/...

Наставно-научном вијећу Природно-математичког факултетаУниверзитета у Бањалуци Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци, на сједници одржаној 12.12.2012. године, је донијело Одлуку број 19/3. 3753/12. којом је имен...

На основу члана 71. подтачка (7) став е) Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 73/10) и члана 52. тачка (4). Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Природно – математичког факултета на сједници одржаној 26.11.2012...

Наставно-научно веће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на седници одржаној 12.11.2012. године, Одлуком број: 09/3.1969-21/12 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор наставника за ужу научну обл...

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр: 73/10 и 104/11) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Економског факултета је на 9. Сједници одржаној дана 13.09.2012. годи...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 37. сједници одржаној 15. 10. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.1654-15/12...

1. Проф. др Бранка Јаворник, редовни професор, БиотехниЕки факултет Универзитета у Љубљани 2. Проф. др Ђорђе Гатарић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци 3. Доц. др Љубомир Радош, доцент, Пољопривредни факултет Универзитета...

У дневном листу ”Глас Српске“ од 31. октобра 2012. године објављен је конкурс за избор једног наставника за ужу научну област Алгебра и геометрија на наставним предме-тима: Елементарна геометрија 1, Дискретна математика, Аналитичка геометрија, Топологи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Алгебра и геометрија Миланка Тремл

Комисија: 1. Др Зоран Кукрић, ванредни професор Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област Биохемија, молекуларна биологија - предсједник 2. Др Александар Иванц, редовни професор, Државни Универзитет у Новом Пазару, ужа научна обл...

1. Др Миодраг Спалевић, редовни професор, Машински факултет Београд, ужа научна област: Математичка анализа и примене - председник2. Др Градимир Миловановић, редовни професор, редовни члан САНУ, Математички институт САНУ, ужа научна област: Математичка...

Избор у звање наставника на ужу научну област: Наука о земљишту, на предметима: Мелиорације и уређење земљишта, Мелиорације земљишта и Наводњавање (кандидат, др Сретенка Марковић).

Одлуком Наставно – научног вијећа Природно – математичког факултета Универзитета у Бањалуци број 3470/12 од 26.11.2012. године именовани смо у Комисију за избор једног сарадника за ужу научну област Математичка анализа и примјене за наставне предмете Д...

1. Др Стево Мирјанић, редовни професор, ужа научна област: Економика пољопривређе и рурални развој, Пољопривредни факултет, Бања Лука, предсједник;2. Др Марко Иванковић, ванредни професор, ужа научна област Економика пољопривреде, 3. Др Сабахудин Бајра...

КОМИСИЈА1. Др Божо Бањанин, редовни професор, Природно-математички факултет Универзитета у Тузли, ужа научна област: органска хемија, предсједник2. Др Соња Ђилас, редовни професор, Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: орг...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 24.10.2012. године, донијело је Одлуку о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Ан...