Навигација

Архива новости

У складу са чл.139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци и Одлуке број 02/04-3.348-40/13 којом је дана 10.04.2013. године расписан Kонкурс од стране Сената Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Рударског факултета Приједор је донијело...

Састав Комисије: 1. Предсједник: Др Златко Бундало, редовни професор, ужа научна област Електроника и електронски системи, Рачунарски хардвер, Електротехнички факултет Универзитет у Бањој Луци 2. Члан: Др Бранко Докић, редовни професор, ужа научна обла...

Састав Комисије: 1. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Љиљана Вукић, ванредни професор, ужа научна област Еколошко инжењерство, Технолошки...

Састав Комисије: 1. Др Јелена Пенавин-Шкундрић, редовни професор, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, ...

Састав комисије: 1. предсједник: др Нађа Васиљевић, редовни професор, ужа научна област Хигијена; Медицински факултет Универзитета у Београду. 2. члан: др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина; Медицински факултет У...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.419/13 од 25.04.2013. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника з...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Филозофска антропологија Радивоје Керовић

Састав Комисије: 1. Предсједник: др Рада Петровић, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Физичка хемија 2. Члан: др Драган Тошковић, редовни професор, Технолошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна ...

Састав Комисије: Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета бр. 468/143 на шестој сједници одржаној 26.04.2013. године формирана је Комисија за избор наставника за ужу научну област Силвискологија, на наставним предметима Шумарска педологија и...

На основу члана 71. подтачка (7) став е) Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 73/10) и члана 52. тачка (4). Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на сједници одржаној 18.04.2013. го...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 06.02.2013. године, именовало је Одлуком број:18-1-80/2013 Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Оториноларингологија,...

Састав комисије: 1. Др Јелица Предојевић-Самарџић, ванредни професор, ужа научна област Педијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Снежана Петровић-Тепић, доцент, ужа научна област Педијатрија, Медицински факултет Уни...

Састав комисије: 1. мр Бранислав Добановачки, редовни професор, ужа умјетничка област, Графички дизајн, Академија уметности Универзитета у Новом Саду – предсједник, 2. мр Амра Зулфикарпашић, редовни професор, ужа умјетничка област, Графички дизајн, Ака...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пословно (трговинско) право и право друштава Зоран Васиљевић

На основуд члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањој Луци те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одрж...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Термодинамика, пренос топлоте и масе Перо Петровић

Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника страног језика  за ужу научну област Специфични језици - руски језик Наташа Палавестра

Извјештај комисије за писање извјештаја за избор наставника Високе школе унутрашњих послова у Бањој Луци за Криминалистичко-форензичку ужу научну област- Мр Мирјана Драгољић

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 9. aприла 2013. године донио одлуку број 06/1-612-46/13, којом је формирао Комисију у саставу:1. Др Саша Мијалковић, ванредни професор на ужој научној области: Безбједносне науке, Криминалис...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Телекомуникације

Састав комисије: 1. Др Милан Шуњеварић, редовни професор, ужа научна област: Телекомуникације, Истраживачко-развојни институт РТ-РК д.о.о. Нови Сад, предсједник2. Др Бранислав Тодоровић, редовни професор, ужа научна област: Телекомуникације, Истраживач...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Саобраћајнице Љиљана Милић Марковић

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној дана ...