Навигација

Архива новости

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10 и 104/11), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на 29. сједници одржаној 09. 02. 2012. године, донијело је Одлуку о образовању Комисије за р...

Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци на 38. сједници, донијело је Одлуку о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања, за избор сарадника за ужу научну о...

1. Др Чедомир Црнгорац, редовни професор, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Физичка географија - предсједник; 2. Др Љиљана Гавриловић, редовни професор, Географски факултет Универзитета у Београду, ужа научна об...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 18. јула 2012. године донио одлуку број 06/1-612-22-9/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Дане Субошић, ванредни професор на ужој научној области: Организација полиције, Криминали...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 18. јула 2012. године донио одлуку број 06/1-612-22-8/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Петар Павловић, редовни професор на ужој научној области: Теорија, методика и методологиј...

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 05.07.2012. године, донијело je Одлуку број 19/3-1987/12 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника на ужу научну област: Конструкциони материјали у саставу:1.  Др Ранко Зрилић,  редовни професор, Машински факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луц...

Научно – наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци  Одлуком бр. 12/3.390-IV-3-1/12 од 14.05.2012. године именовало је Комисију за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање у саставу:1.Проф. др Бранко Мораит, редовни...

На основу анализе података о научној, образовној и стручној дјелатности пријављених кандидата комисија закључује да кандидат Обрад Цвијетић поред тога што испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању РС и Статутом Универзитета у Бањој Лу...

Након увида у приложену документацију кандидата Комисија сматра да кандидат број. 3 Миленко Чупељић не испуњава основни услов јер нема звање археолога и што се до сада уопште није бавио археологијом и музејском делатношћу. Други кандидат Љиљана Jевтић ...

Чланови Комисије констатују да је кандидаткиња др Милена Пашић испунила све законске услове за избор у наставно звање ванредног професора (Члан 77. Закона о високом образовању): проведен један период у звању доцента из уже научне области Општа психолог...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за уже научне области: Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент: 1. Проф. др Мирослав Бобрек, предсједник, редовни проф...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извеитаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 07.12.2011. године, за избор наставника на уиу науЕну област Анатомија и ф~иологија иивотиња, именована Одлуком Наставно-...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Планирање газдовања шумама Зоран Маунага 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за уже научне област Микробиологија, биологија ћелије и Зоологија Смиљана Параш

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 17.05.2012. године именовало нас је у Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника на Архитектонско-грађевинском факултету за ужу научну област Алгебр...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област: Мотори и моторна возила: 1. Проф. др Здравко Миловановић, редовни професор, ужа научна област Термотехнички системи, Машински ф...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној  15.03.2012. године, д...

КОМИСИЈА1. Др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет безбедности Универзитета у Београду, ужа научна област Екологија, биогеографија, заштита животне средине - предсједник2. Др Драган Катарановски, редовни професор, Биолошки факултет Универзитета у ...

На основу члана 71.став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске бр2ој 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Економског факултета ја на 6. сједници одржаној дана 21.05.2012. године донијел...

На основу члана 91. став 1. Закона о високом образовању и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, на V сједници Научно-наставног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној 19.04.2012. године именована је Комисија за избор у зва...