Навигација

Архива новости

У складу са Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Бањој Луци којима су прописани услови за избор наставника, узимајући у обзир број и квалитет објављених радова и научно-истраживачке активности Кандидата, Комисија констатује да кандида...

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор једног сарадника за ужу научну област: Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то мр Јована (Радомира) Црногорац, мастер инжењер рударства. Јована Црногорац завршила је ос...

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор доцента за ужу научну област Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то др Звонимир Бошковић, дипл. инж. рударства. Др Звонимир Бошковић, дипл. инж. завршио је редовне сту...

На основу Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.1477-17/13 од 31.05.2013. године о расписивању Конкурса за избор наставника за ужу научну област Површинска експлоатација минерланих сировина пријавио се један кандидат.На основу детаљног п...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармакологија и токсикологија - доктор медицинских наука Лана Нежић

Састав Комисије: 1. Др Татјана Бијелић, ванредни професор, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Специфичне књижевности - англоамеричка књижевност, предсједник 2. Др Зоран Пауновић, редовни професор, Филолошки факултет Универз...

Састав Комисије:1. Др Зоран Лукић, ванредни професор, ужа научна област Менаџмент, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Саша Петковић, доцент, ужа научна област Теоријска економија, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци...

Састав Комисије:1. Др Драган Микеревић, редовни професор, ужа научна област Пословне финансије, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Новак Кондић, редовни професор, ужа научна област Рачуноводство и ревизија, Економски факулте...

Састав Комисије:1. Др Ратко Дејановић, редовни професор, ужа научна област Рачунарске науке, Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Душан Малбашки, редовни професор, ужа научна област Програмски језици, Факултет техничких...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета у Бањој Луци Одлуком број 09/3.872-15-1/13 од 11.06.2013. године, именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици - енглески језик на наста...

Састав комисије: 1. Др Радислав Тошић, ванредни професор, ужа научна област: Физичка географија, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 2. Др Чедомир Црногорац, редовни професор, ужа научна област: Физичка географија, При...

Одлуком Наставно-научног вијећа ПРиродно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 19/3. 1633/13. од 18.06.2013. образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: ...

Састав комисије: 1. Др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област фармакологија и токси...

Састав Комисије: 1. Др Ранко Шкрбић, редовни професор, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Мед...

Састав комисије: 1. предсједник: Др Силвана Петровић, редовни професор, ужа научна област Фармакогнозија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 2. члан: Др Татјана Кундаковић, ванредни професор, ужа научна област Фармакогнозија, Фармацеутски фа...

Састав Комисије:Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета број 10/3.1238-56-14б/13 од 05.06.2013. године именована је Комисија у саставу: 1. Др Васкрсије Јањић, академик, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 17.01.2013. године, изабрало је Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Специфичне књижевности - српска књижевност на наста...

Састав Комисије:1. Проф. др Душко Вулић Медицински факултет Бања Лука 2. Академик проф. др Миодраг Остојић Медицински факултет Београд 3. Доц. др Марко Шобот Медицински факултета Бања ЛукаНа основу члана 52. и 138 Статута Универзитета у Бањој Луци, те ...

Одлуком Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 06-3.295-2.2/13 од 08.05.2013. године образован је Комисија за подношење извјештаја за избор у наставничко звање у сњедећем саставу: 1. Предсједник др Сања Филипови...

Састав Комисије: 1. Проф. мр Марија Јокановић, предсједник 2. Редовни професор Бранислав Петковић, члан 3. Мр Немања Марјановић, чланИзвјештај Комисије  о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Иван Оташевић

Састав комисије: 1. Др Владимир Костић, академик, редовни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник 2. Др Небојша Јовић, ванредни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Униве...