Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгана Миловановића

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Економскоф факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII-2.4/13, а на основу члана 31. Правилника о Научно-наставном раду за стицање звања специјалисте, мафистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Вијеће Факултета на сједници одржаној 11.07.2013. године донијело је Одлуку да се прихвата тема докторске дисертације кандидата мр Драгана Миловановића под насловом:
"Пословна предвиђања у функцији пословног реструктуирања предузећа".
Истом одлуком именована је и Комисија за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације у саставу:
1. Др Никола Вукмировић, редовни професор, ужа научна област: Предузетничка економија, Рачуноводство и ревизија, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник
2. Др Горан Радивојац, доцент, ужа научна област: Пословне финансије, Рачуноводство и ревизија, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
3. Др Азиз Шуње, редовни професор, ужа научна област: Менаџмент и организација, Економски факултет Универзитета у Сарајеву, члан

Комисија је детаљно размотрила биографске податке о кандидату, његове стручне квалификације, досадашњи научно-истраживачки рад, објављене научне и стручне радове, оцијенила је оригиналност, значај и научни допринос истраживања које кандидат намјерава провести. Након разматрања подобности кандидата мр Драгана Миловановића и теме под насловом "Пословна предвиђања у функцији пословног реструктуирања предузећа", комисија у пуној међусобној сагласности подноси Вијећу  

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгана Миловановића