Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације - мр Алексеј Милошевић

ДокторатиПриродно-математички факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању (..Службенн гласник РС“ број 73/10, 104/11 104/11 и 84/12) и чл-54, Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно научно вијеђе Природно- математичког факултета, на сједници одржаној 18.6.2013. године, именовало је Коммсију за преглед, оцјену и одбрану докторске дисертације под начивом „Офиолитски меланж сјеверне Козаре и сјајии шкрнљци Просаре (геологија и минерагенија" кандидата мр Алексеја Милошецвића (Одлука број: 19/3.1640/2013) у слиједећем саставу:

1. Академик др Александар Грубић, редовни професор Универзитета у Београду, ужа научна област Региоиална геологија - предсједник
2. Др Рајко Гњато, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Еањој Луци, уже научне области: Регионапна географија и Просторно планирање, члан
3. Академик др Владица Цветковић, редовни професор Универзитета у Београду, ужа научна област: Петрологија, члан
4. Др Ранко Цвијић, ванредни професор Природно-математичког факултега Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област: Геологија и лежишта минералних сировина, ментор.

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисeртације - мр Алексеј Милошевић