Навигација
Viber

Конкурс за избор наставника и сарадника

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

      На МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, на ужу научну област

      1. Мехатроника и роботика – 1 извршилац


II   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

      На ЕКОНОМКСКОМ ФАКУЛТЕТУ,
      предмету Економско-математички модели и методе, ужа научна област

         1. Операциона истраживања– 1 извршилац

      На МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, на област

         1. Термодинамика, пренос топлоте и масе – 1 извршилац

 
      На ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, за област

      1. Алгебра – 1 извршилац

      На ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, за ужу научну област

         1. Историја старог вијека – 1 извршилац
         2. Општа психологија – 1 извршилац
         3. Методологија у психологији – 1 извршилац
         4. Новинарство – 1 извршилац
         5. Њемачка књижевност – 1 извршилац
         6. Међународни односи и Национална сигурност – 1 извршилац
         7. Политичка теорија и Историја политичких идеја – 1 извршилац
         8. Лектор за њемачки језик – 1 извршилац

Избор у звање наставника и сарадника прописано је одредбама члана 78. и 91. Закона о високом образовању.

Под римским бројем I:
  • овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,
  • извод из матичне књиге рођених,
  • доказ о избору у звање (ако је раније биран),
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 74. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем II:
  • овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор ,
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 74. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији,
  • извод из матичне књиге рођених.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу: ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 4, 78000 Бања Лука, МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Степе Степановића 71А, 78000 Бања Лука; ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, Младена стојановића 2, 78000 Бања Лука, ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Бана Лазаревића 1, 78000 Бања Лука.

Р Е К Т О Р,
Проф. др Станко Станић