Navigation

OGD08IFG2 - Informatika za geodete 2

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OGD08IFG22П + В6.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Нема.-
The goal
Оспособљавање студената да користе програмски систем Matlab у рјешавању инжењерских проблема, пројектују и пишу програме у истом. Оспособљавање студената да користе Excel и Visual Basic у рјешавању инжењерских проблема.
The outcome
Утврђивање и стицање фундаменталних знања из програмирања потребних за касније усвајање садржаја из стручних предмета геодетске струке.
Contents
Увод. Алгоритам и процедура – појам. Програм и програмски језици. Рјешавање проблема примјеном рачунара. Увод у Matlab. Типови података у Matlab-у. Учитавање и приказ података. Изрази. Наредбе за додјељивање вриједности. Низови. Матрице. Линијска (секвенцијална) структура. Наредбе за селекцију. Гранање - IF-наредба. Наредба SWITCH. Понављање алгоритамских корака. Бројчани циклус – наредба FOR. Условљени циклус – наредба WHILE. 2D и 3D графика. Програми и потпрограми. Рјешавање проблема помоћу потпрограма. Коментари. Форматирање излаза. Ток извршења скупа програмских јединица. Рекурзија. Примјена Matlab-а у нумеричкој анализи. Обрада полинома. Рјешавање нелинеарних једначина. Улазне и излазне датотеке. Креирање графичког интерфејса. Примјери. Visual Basic. Креирање графичког интерфејса. Коришћење IF структура. Visual Basic и Access. Вјежбе: Алгоритми, примјери. Matlab: окружење, датотеке, константе, промјенљиве, сесија. Matlab: генерисање вектора и матрица, индексирање. Matlab: функција, елементарне, трансцеденталне, властите, изрази, m-датотека. Matlab: вјежбе, примјери. Мatlab: 2D графикони, параметарско и вишепрозорско цртање, гранање и селекција. Matlab: основни елементи програмирања, секвенце, унос, испис. Matlab: Петље и циклуси. Потпрограми. Matlab у нумеричкој анализи. Обрада полинома. Matlab: Рјешавање нелинеарних једначина. Примјери. Visual Basic. Креирање графичког интерфејса. Гранање у програму. Петље. Потпрограми. Visual Basic и Access: Израда базе података.
Methods of teaching
Предавања, вјежбе, семинарски радови и консултације.
Literature
  1. Ljubiša Preradović, "Matlab - principi i primjena", Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, 2016. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Похађање наставе (5 бодова), два теоријска колоквијума (20 бодова), два практична колоквијума (30 бодова), семинарски рад и активност (15 бодова) и завршни рад (30 бодова).
Special indication
Студенти су обавезни да присуствују настави (морају остварити најмање 80 % присуства) и да раде све провјере знања (колоквијуме). На сваком тесту студенти су дужни да остваре минимум од 51% освојених бодова. Колоквијуми се одржавају у току семестра, а поправни током испитног рока. Завршни испит се одржава у оквиру испитних рокова.